Komentarz do numerycznych prognoz pogody (30/31.03.2023)

  • Post author:
  • Post published:30 marca 2023
  • Post category:Komentarz

Treść komentarza do numerycznych prognoz meteorologicznych stanowi niezależne od biura prognoz meteorologicznych opracowanie wykonane w Centrum Modelowania Meteorologicznego i nie stanowi oficjalnej prognozy synoptycznej IMGW-PIB.

Opracowanie:

dr Grzegorz Duniec, Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB

Dzień 30 III oraz noc 30/31 III 2023 r.

Opis sytuacji synoptycznej w Europie z godziny 06 UTC, 30 III 2023 roku

Klin wysokiego ciśnienia, który kształtował pogodę w Polsce przemieścił się na wschód i zalega nad Europą wschodnią. Po wschodnim obszarze klina znajduje się rozległa zatoka z frontem atmosferycznym, zdeformowanym falowo, na którym znajdują się, utworzone wcześniej, płytkie wiry cykloniczne z ośrodkami 1004,4 hPa, 1009,8 hPa oraz 1002 hPa nad zachodnią Rosją. Nad północno zachodnią Rosją zalega układ wysokiego ciśnienia, który umacnia się. Nad Europą zachodnią znajduje się układ niskiego ciśnienia z centrum 975 hPa usytuowany na południowy wschód od Islandii. Nad Atlantykiem, na zachód od Wysp Brytyjskich, zalega kolejny układ niskiego ciśnienia z centrum 985 hPa, który jest w stadium okludowania. Na południe od ww. niżu znajduje się układ wysokiego ciśnienia. Europa południowa oraz Morze Śródziemne w zasięgu obszaru podwyższonego ciśnienia.

Analiza górnego pola ciśnienia

Mapy topografii barycznej bezwzględnej TB z godziny 00 UTC

Niż zalegający na południowy wschód od Islandii rozbudowany ku górze z wyodrębnioną zamknięta cyrkulacją cykloniczną aż do poziomu 500 hPa. Powyżej izohipsy wygięte na kształt zatoki i szybko się prostują. Klin znad Europy wschodniej na wyższych poziomach zaznaczony izohipsami giętymi na kształt klina przesuniętymi w kierunku zachodnim, względem klina przyziemnego, w kierunku ciepłej masy powietrza. Wyż znad Atlantyku rozbudowany ku górze i zaznaczony na wyższych poziomach izobarycznych. Nad Skandynawią na górnych poziomach ciśnieniowych, aż do poziomu 400 hPa, zaznaczona zamknięta cyrkulacja cykloniczna. Wyżej izohipsy prostują się i są gięte na kształt zatoki. Nad Morzem Czarnym od wysokości 700 hPa wzwyż występuje zamknięta cyrkulacja cykloniczna.

Analiza górnego pola wiatru

Nad Atlantykiem i Europą zachodnią znajduje się prąd strumieniowy, którego oś zalega na wysokości FL340 (10363 metrów), z maksymalną prędkością w osi prądu 75-45 m/s. Nad Płw. Bałkańskim znajduje się drugi prąd strumieniowy, którego oś znajduje się na wysokości FL350 (10668 metrów) z maksymalną prędkością w osi prądu 45 m/s. Nad Morzem Czarnym i Płw. Azji Mniejszej znajduje się trzeci prąd strumieniowy znajdujący się na wysokości FL270 (8230 metrów) z maksymalną prędkością w osi prądu 42,5 m/s. Nad północno zachodnią Rosją zalega kolejny prąd strumieniowy.

Tropopauza

Na zachód Polski występuje duże prawdopodobieństwo ugięcia tropopauzy.

Rozwój sytuacji barycznej nad Europą w horyzoncie 24 godzin

Z zachodu na wschód będą przemieszczały się fronty atmosferyczne. W godzinach nocnych nad południową Polską zalegać będą dwa fronty, ciepły i chłodny, a nad północno wschodnią Polską znajdzie się punkt zwarcia frontów (punkt okluzji). Od punktu zwarcie aż po Islandię rozciągać się będzie pofalowany front okluzji. Jutro dojdzie do dalszego okludowania niżu i częściowej frontolizy frontu okluzji. Jutro w południe pozostały fragment frontu okluzji zalegać będzie nad Europą zachodnią. Na froncie znad Europy wschodniej dojdzie pogłębiania się wiru cyklonicznego, który już jutro w południe będzie w stadium okludowania. Nad Islandią dojdzie do przebudowy pola termobarycznego i już jutro zalegać będzie w tym rejonie układ niskiego ciśnienia. Niż znad Atlantyku będzie przemieszczał się na wschód i będzie się wypełniał. Front atmosferyczny z nim związany obejmie swym zasięgiem Europę zachodnią a jutro dotrze do zachodnich granic naszego kraju oraz do Europy południowej i południowo zachodnie a także do Morza Śródziemnego. Centrum wiru znajdzie się nad Wyspami Brytyjskimi. Na zachód od Płw. Iberyjskiego znajdować się będzie układ wysokiego ciśnienia.

Analiza górnego pola ciśnienia w horyzoncie 24 godzin

Niż znad Atlantyku, który przemieści się nad Wyspy Brytyjskie, będzie rozbudowany ku górze. Na wysokości 850 hPa będzie wyodrębniona zamknięta cyrkulacja cykloniczna. Na wyższych poziomach izohipsy gięte na kształt zatoki. Proces wypełniania dotrze do wyższych poziomów. Niż znad Skandynawii również rozbudowany ku górze. Zamknięta cyrkulacja cykloniczna zaznaczona wszystkich poziomach. Proces pogłębiania obejmie całą troposferę. Pogłębiający się i okludujący układ niskiego ciśnienia nad zachodnią Rosją również rozbuduje się ku górze. Zamknięta cyrkulacja cykloniczna widoczna na wszystkich poziomach. Proces pogłębiania obejmie wyższe poziomy w troposferze. Klina wysokiego ciśnienia znajdujący się we wschodniej Europie na wyższych poziomach zaznaczony będzie izohipsami giętymi na kształt klina. Izohipsy z czasem będą się coraz bardziej prostować. Niż z rejonu Islandii również będzie rozbudowywał ku górze. Na wysokości 1,5 km będzie już widoczna zamknięta cyrkulacja cykloniczna. Na wyższych poziomach izohipsy będą jeszcze gięte na kształt zatoki. Do jutrzejszych godzin dopołudniowych proces rozbudowy będzie postępował i już w jutro w południe na wysokości 5,5 km będzie zamknięta cyrkulacja cykloniczna.

Analiza górnego pola wiatru w horyzoncie 24 godzin

Nad Atlantykiem i Europą zachodnią znajdować się będą prądy strumieniowe na wysokości FL320 i FL380, o pionowym zasięgu prądu FL200/450. Nad ranem wysokość prądu strumieniowego obniży się do poziomu FL320 i zwiększy się pionowy zasięg prądu FL160/440. Nad Morzem Norweskim oraz Morzem Białym i Barentsa również zalegają prądy strumieniowe. Nad ranem prąd strumieniowy znad Morza Białego i Barentsa przemieści się na wschód nad NW Rosję. W nocy do południowo zachodnich granic Polski zbliży się oś prądu strumieniowego znajdującego się na wysokości FL300 z maksymalną prędkością w osi prądu 45 m/s.

Z symulacji numerycznych wynika, że prędkość prądu na wysokości FL300 osiągnie wartość 40 m/s nad Niemcami w pobliżu południowo zachodniej granicy.

Tropopauza

W nocy nad Skandynawią zalegać będzie niż tropopauzy (tropopauza wykaże obniżenie do poziomu FL180 (5486 metrów)).

Analiza termiczna troposfery

Thck 500-1000hPa GFS czw. 30.03.2023 15 UTC Thck 500-1000hPa GFS pt. 31.03.2023 03 UTC Theta-W 850hPa GFS czw. 30.03.2023 15 UTC Theta-W 850hPa GFS pt. 31.03.2023 03 UTC

Skandynawia, Morze Norweskie, Morze Białe oraz Częściowo Barentsa a także Europa wschodnia jest w zasięgu powietrza arktycznego. Pozostały obszar Europy w zasięgu powietrza polarno-morskiego o różnych właściwościach termicznych.

Początkowo nad Polską występuje ujemny kąt adwekcji co wskazuje na adwekcję ciepła – front ciepły. Na zachód od Polski izotermy gięte na kształt klina. Następnie nad naszym krajem wystąpi adwekcja chłodu – front chłodny.

Potwierdza to prognoza pola temperatury powietrza na wysokości 5,5 km. Na mapach wieczornych ładnie zaznaczony klin ciepła. Od zachodu zacznie nasuwać się chłodniejsza masa powietrza.

Z map topografii barycznej względnej również wynika, przemieszczanie się z zachodu na wschód klina ciepła, za którym napłynie chłodniejsza masa powietrza.

Z zachodu do naszego kraju napływa polarno-morska masa powietrza.

Analiza pola wilgotności w pionowym profilu w troposferze

Na wysokości 850 hPa wysoka wilgotność powietrza na wschodzie kraju, 95-99%. Nad ranem na Pobrzeżu również zaznaczy się strefa zwiększonej wilgotności powietrza.

Na wysokości 5,5 km wilgotność duża i bardzo duża. Nad ranem jednie w północno zachodniej części kraju oraz na krańcach wschodnich wilgotność na poziomie 90-99%. Na pozostałym obszarze wilgotność niska.

Na wysokości 9 km wieczorem wilgotność wysoką, 95-99%. W nocy jedynie wschodni sektor kraju w zasięgu bardzo dużej wilgotności. Na pozostałym obszarze wilgotność niska. Nad ranem strefa dużej wilgotności zaznaczy się w południowo zachodniej części kraju, nad woj. pomorskim i na krańcach wschodnich.

Aktualna mikrofizyka chmur i typ zachmurzenia

Aktualny rozwój konwekcji

Prognoza zjawisk konwekcyjnych

Z symulacji numerycznych wynika, że z zachodu na wschód przemieszczać się będzie strefa wyładowań atmosferycznych. Wyładowania powinny dotrzeć lokalnie do dzielnic centralnych.