AMEW-PL pierwszy cyfrowy Atlas małej energetyki wiatrowej dla obszaru Polski

Projekt AMEW-PL realizowany jest przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Politechniką Wrocławską, przez zespół kierowany przez prof. Mariusza J. Figurskiego w składzie: dr B.Bochenek, dr inż. M. Gruszczyńska, M. Grzelczyk, dr A.Jaczewski, dr inż. J.Jurasz, dr A.Mazur, T.Strzyżewski i dr J.Wieczorek.

W ostatnich kilku latach rynek odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce rozwija się dynamicznie, szczególnie w segmencie mikroinstalacji, tj. systemów na które decydują się właściciele małych gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych.

Obecnie bardzo popularnym alternatywnym sposobem pozyskiwania energii cieplnej jest jej produkcja z zastosowaniem systemów fotowoltaicznych (PV) oraz pomp ciepła. Wielu Inwestorów zwraca natomiast uwagę, że system rozliczania energii wyprodukowanej przez takie instalacje nie jest korzystny biorąc pod uwagę bilans jej podaży (PV) i popytu (zużycie przez pompy ciepła). Zwłaszcza w chłodnej połowie roku, kiedy suma energii promieniowania słonecznego może nie pokrywać bieżącego zapotrzebowania użytkownika na energię elektryczną (Rys. 1).

Obraz zawierający tekst, diagram, Wykres, linia

Opis wygenerowany automatycznie

Rys. 1. Uśredniona temperatura w Polsce (na podstawie danych IMGW) oraz produkcja energii ze źródeł wiatrowych i słonecznych (dane ENTSO-E) w roku 2022. Temperatura powietrza jest dobrym przybliżeniem przebiegu zużycia energii przez pompę ciepła.

W ocenie naukowców z IMGW-PIB i PWr szczególnie w okresie zimowym obiecującym i perspektywicznym źródłem „czystej energii” może być energetyka wiatrowa. Wprowadzone w ostatnim czasie zmiany legislacyjne powinny wspomóc realizację takich inwestycji przez podmioty indywidualne. Natomiast podstawowym problemem jest stosunkowo słabe rozeznanie inwestorów w zasobach potencjalnej energii wiatru, zwłaszcza na wysokościach, na których ustawowo [Dz.U.2021.724 t.j] możliwe jest instalowanie turbin wiatrowych na cele gospodarstw indywidualnych, od 3 do 12 m nad poziomem gruntu.

Dodatkowo entuzjazm potencjalnych inwestorów mogą studzić doniesienia medialne, choćby z początku tego roku, gdzie komentowane są statystyki okresowe w porównaniu do jedynie wybranych okresów, a na ich podstawie wyciągane bardzo ogólne i powierzchowne wnioski.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, wzór

Opis wygenerowany automatycznie

Rys. 2. Średnia prędkość wiatru [km/h] na stacjach synoptycznych sieci IMGW-PIB w dniu 15 stycznia w latach 1992-2022

Na obszarze Polski występują stosunkowo niskie oraz średnie prędkości wiatru, ponadto bywają zróżnicowane przestrzennie i czasowo (Rys 2), co rzutuje na całościową ocenę zasobów wiatrowych. Jednakże, w niektórych regionach Polski, zwłaszcza na północy kraju i na wybrzeżu, a także lokalnie, prędkości wiatru są wystarczająco wysokie, a ich przebieg dobowy i roczny bywa ustabilizowany, co daje możliwość efektywnego wykorzystania małych turbin wiatrowych (Rys. 3).

Rys. 3. Energia użyteczna wiatru na poziomie 10 m n.p.g w terenie otwartym na obszarze Polski [kWh/m2/rok] na podstawie pomiarów z sieci synoptycznej IMGW-PIB (1971-2000) / Atlas red. Lorenc 2005 i dane INCA-PL2 (2019)

Korzystne z punktu widzenia energetyki wiatrowej prędkości wiatru obserwuje się również w wielu mniejszych obszarach, jednakże szczegółowe informacje na ich temat nie są obecnie rozpowszechniane. Baza pomiarów prędkości wiatru, aczkolwiek dobrze udokumentowana i dostępna (dane publiczne IMGW-PIB) to jednak ogranicza się do kilkudziesięciu wybranych lokalizacji w Polsce. To silne zróżnicowanie warunków wietrzności w Polsce powoduje, iż potencjalny Inwestor nie jest często w stanie podjąć, ugruntowanej wiarygodnymi obliczeniami, decyzji z zakresu inwestycji w małą energetykę wiatrową. Potrzebuje w tym procesie wsparcia eksperckiego.

Dostępne obecnie atlasy cyfrowe, bazujące na klimatologicznych opracowaniach z interpolacji danych ze stacji pomiarowych, mogą dostarczyć bardzo ogólnych i poglądowych informacji, jednak ich rozdzielczość przestrzenna rzędu kilku kilometrów oraz brak możliwości generowania szeregów czasowych danych do szczegółowej analizy mogą okazać się niewystarczające. Poniższy przykład wskazuje, że zastosowanie danych o wysokiej rozdzielczości rzędu 1×1 km pozwala na wyodrębnienie w regionie obszarów lepiej lub słabiej predysponowanych do wykorzystania na cele małej energetyki wiatrowej. Mapa przeglądowa dostępna jest na stronie IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego cmm.imgw.pl (w zakładce „Projekt AMEW-PL”). Na Rys. 3 przedstawiamy mapę energii użytecznej wiatru na poziomie 10 m n.p.g znaną z wielu opracowań, opublikowaną w Atlasie Klimatu Polski pod red. Prof. Haliny Lorenc z 2005 zestawioną z nowym produktem wykorzystującym dane z modelu nowcastingowego INCA-PL2 (prezentowany przykład obejmuje rok 2019). Prognozy nowcastingowe generowane są na podstawie pól prognostycznych z modelu mezoskalowego AROME oraz aktualnych pomiarów telemetrycznych, przy uwzględnieniu wpływu orografii terenu.

Wykorzystanie danych ze stacji pomiarowych oraz ich uzupełnienie o wyniki modeli systemów prognoz pogody wysokiej rozdzielczości przestrzennej i czasowej pozwala na uzyskanie lepszej reprezentacji rzeczywistych warunków wietrzności na analizowanym obszarze w dobie postępujących zmian klimatu. Przy czym obraz rozkładu pozostaje spójny z opracowaniami bazującymi na danych wieloletnich, np. określonym w publikacji Lorenc (2005). Powyższe podejście wykorzystano w pracach przy tworzeniu Atlasu małej energetyki wiatrowej 1×1 km (AMEW-PL).

Atlas AMEW-PL Atlas AMEW-PL będzie pierwszym dla obszaru Polski cyfrowym opracowaniem, powstałym na cele małej energetyki wiatrowej. Od innych dostępnych obecnie atlasów otwartego dostępu typu GWA czy NEWA wyróżniać go będzie struktura, z wyborem treści, który dostarczy informacji na temat potencjału energii wiatru na poziomach 10 i 30 m nad poziomem gruntu a także, w nawiązaniu do innych atlasów, również 50, 80 oraz 100 m n.p.g. A co najważniejsze – z rozdzielczością powierzchniową 1×1 km. Atlas w pierwszej wersji opracowany zostanie na podstawie czteroletnich (2019-2022) danych godzinnych pochodzących modelu nowcastingowego INCA-PL 2. Autorzy Atlasu zakładają, że szereg czasowy będzie sukcesywnie wydłużany wraz z rozwojem funkcjonalności i dostępności wiarygodnych danych.

Formuła Atlasu zakłada możliwość pobrania pakietu danych w formie raportu średnich (rocznych, miesięcznych, dobowych, godzinowych) lub wybranych szeregów czasowych, uwzględniających zarówno charakterystyki meteorologiczne, jak i techniczne (WPD – teoretyczny potencjał energii wiatrowej, WEP – generowana moc turbiny), w ujęciu dobowym, miesięcznym, sezonowym czy rocznym. We wstępnej wersji Atlasu, analogicznie jak ogólnodostępny GWA 3.0, możliwy będzie wybór jednego z trzech wariantów mocy projektowanej turbiny, tj. 3.2, 6.0 lub 8.2 kW mocy zainstalowanej. Wraz z rozwojem narzędzi analitycznych planowane jest udostępnienie rozbudowanych katalogów wyboru wariantów technicznych stosowanych turbin.

W projektowanej wersji 2.0 AMEW-PL, podstawowe funkcjonalności uzupełnione zostaną o bieżące analizy i prognozy ultrakrótkoterminowe generowanych mocy, z rozdzielczością 1×1 km (na podstawie danych nowcastingowych modelu INCA-PL2) oraz prognozy dotyczące produktywności turbin wiatrowych w przebiegu dobowym. Generowane dla każdej lokalizacji w Polsce w horyzoncie czasowym + 30h /w rozdzielczości 2.5 km oraz 72h/ 4.0 km, aktualizowane czterokrotnie w ciągu doby. Pozwoli to Użytkownikowi na jeszcze lepsze zarządzanie pracą istniejących już instalacji np. w celach zwiększania konsumpcji własnej.

Więcej informacji na temat Projektu znaleźć można na stronie cmm.imgw.pl w zakładce „Projekt AMEW-PL”, w menu po lewej stronie. Bezpośredni link tutaj.


Udostępnij