Półcieniowe częściowe zaćmienie Księżyca

Opracowanie: dr Grzegorz Duniec CMM IMGW-PIB

Przebieg częściowego zaćmienia półcieniowego. Źródło: Almanach astronomiczny 2023, PTA, 2022.

Jak powstaje zaćmienie Księżyca

Przy okazji zaćmienia Słońca poznaliśmy mechanizm zaćmień, polegający na tym, że jedno ciało niebieskie chowa się (całkowicie lub częściowo) w cieniu lub półcieniu stożka drugiego ciała niebieskiego. Podczas zbliżającego się zaćmienia Księżyc zanurzy się częściowo w stożek półcienia. Podczas maksymalnej fazy 96,36% jego powierzchni będzie zanurzone w półcieniu.

Zaćmienie Księżyca: A — całkowite, B — częściowe, C – półcieniowe, źródło: Konrad Rudnicki, Astronomia dla kl. IV LO i Technikum i Liceum zawodowego, WSiP, 1988, Wydanie XV, wersja zmodyfikowana.

Na gruncie optyki geometrycznej mechanizm powstawania cienia i półcienia jest bardzo prosty. Załóżmy, że oświetlać będziemy ciało kuliste (w rzeczywistości może to być ciało o dowolnym kształcie) źródłem, którego rozmiary są większe od oświetlanego ciała. Po przeciwnej stronie źródła, za kulą powstanie obszar, w którym będzie panowała ciemność. Obszar, do którego nie będą docierały żadne promienie słoneczne[1], jest ograniczony prostymi stycznymi do powierzchni kulistej ciała. Rejon ten nazywać będzie obszarem cienia. Źródło światła emitowane jest w przestrzeń we wszystkich kierunkach, zatem pęk prostych stycznych do powierzchni oświetlanego ciała utworzy stożek. Styczne do powierzchni oświetlanego ciała stanowią tworzącą stożka. Ponieważ wewnątrz tego obszaru nie docierają promienie słoneczne i jest tam po prostu ciemno, dlatego stożek ten nazywamy stożkiem cienia. Wierzchołek stożka znajdzie się po przeciwnej stronie źródła.

Prowadząc ze źródła światła proste, symbolizujące rozchodzące się światło, będące stycznymi wewnętrznymi, utworzą one pewien obszar, do którego, będą docierały promienie światła wyemitowane przez niektóre punkty źródła. Taki obszar nazywamy półcieniem. Styczne wewnętrzne stanowić będą natomiast tworzące stożka półcienia. Wierzchołek stożka półcienia znajduje się między źródłem światła a oświetlonym ciałem.

Rysunek schematyczny cienia Ziemi i Księżyca, C — stożki cienia całkowitego, P — stożki półcienia. Obserwator znajdujący się w punkcie E nie widziałby w ogóle Słońca. Dla obserwatora w punkcie F byłaby niewidoczna tylko część Słońca leżąca ponad linią przerywaną. Obserwator znajdujący się na zewnątrz stożków, np. w punkcie G widzi całe Słońce. Źródło: Konrad Rudnicki, Astronomia dla kl. IV LO i Technikum i Liceum zawodowego, WSiP, 1988, Wydanie XV, wersja zmodyfikowana.

Aby mogło zaistnieć zaćmienie Księżyca, nasz naturalny satelita musi być fazie pełni i znajdować się w pobliżu węzła księżycowego. Długość ekliptyczna Księżyca podczas pełni musi różnić się od długość ekliptycznej węzła księżycowego o mniej niż 9° 30′. Zaćmienie natomiast nie nastąpi (zaćmienie częściowe) gdy różnica ta będzie większa od 12° 15′ [2].

Wyróżniamy następujące rodzaje zaćmień:

a) całkowite;

b) częściowe;

c) półcieniowe.

Kiedy podczas ruchu orbitalnego Księżyc całkowicie zanurzy się w stożku cienia Ziemi wówczas występuje całkowite zaćmienie Księżyca.

Całkowite zaćmienie Księżyca. Źródło: https://www.urania.edu.pl/index.php/wiadomosci/zacmienie-ksiezyca-juz-28-wrzesnia-2015-roku-1835.html

Przy częściowym zanurzeniu Księżyca w stożku cienia Ziemi występuje zaćmienie częściowe.

Częściowe zaćmienie Księżyca. Źródło: https://www.urania.edu.pl/wiadomosci/wyjatkowa-pelnia-super-ksiezyca-4090.html

Natomiast w sytuacji, kiedy Księżyc zanurzy się jedynie w stożku półcienia Ziemi wówczas obserwator będzie miał możliwość obserwacji zaćmienia półcieniowego. Jeżeli Księżyc zanurzy się częściowo w półcieniu, wówczas obserwator zaobserwuje zaćmienie częściowe półcieniowe.

Długość stożka cienia Ziemi wynosi, przy średniej odległości Ziemi od Słońca, 1384000 km. Księżyc obiega Ziemię po orbicie zbliżonej do elipsy, perturbowanej głównie przez Słońce, w średniej odległości 384402 km. W tej odległości średnica stożka cienia Ziemi wynosi około 9200 km [2]. Oczywiście są to wartości otrzymane przy założeniu, że Ziemia znajduje się w średniej odległości od Słońca, a Księżyc w średniej odległości od Ziemi.

 

Przebieg zaćmienia

Księżyc poruszając się po orbicie, kiedy jest w fazie pełni i dodatkowo blisko jednego ze swoich węzłów orbitalnych, w pewnej chwili, wejdzie w stożek półcienia. Początkowo będzie to tylko kontakt z tworzącą stożka, ale z upływem czasu zacznie zanurzać się w półcień. Początkowo spadek jasności Księżyca będzie niezauważalny. Dopiero kiedy Księżyc cały lub jego większa część zanurzy się wewnątrz stożka półcienia, obserwator spostrzeże pociemnienie części tarczy księżycowej, od strony stożka cienia Ziemi, do którego zbliża się Księżyc. Kiedy Księżyc będzie stykał się od strony zewnętrznej ze stożkiem cienia Ziemi, wówczas jest I kontakt i rozpoczyna się częściowe zaćmienie Księżyca. Obserwator ziemski zauważy, że na wschodnim obszarze tarczy księżycowej pojawi się ciemny obszar, który zacznie pokrywać coraz to większą część powierzchni księżycowej, w miarę jak Księżyc będzie się zanurzał wewnątrz stożka cienia. Zaćmienie częściowe trwa do chwili II kontaktu, czy kiedy Księżyc styka się od strony wewnętrznej stożka. Od tej chwili rozpoczyna się zaćmienie całkowite. Najdłuższe zaćmienia całkowite występują wtedy, kiedy orbita Księżyca przecina środek przekroju stożka, czyli w wypadku zaćmienia centralnego. Maksymalna czy trwania zaćmienia całkowitego może wynosić nawet 1:40 [2]. Dokładny czas trwania zaćmienia całkowitego zależy od odległości Ziemi od Słońca oraz Księżyca od Ziemi. Zaćmienie całkowite trwa do chwili III kontaktu, czyli momentu, kiedy Księżyc ponownie styka się wewnętrzne ze stożkiem cienia Ziemi. Od tej chwili rozpoczyna się zaćmienie częściowe. Księżyc rozpoczyna wynurzanie się ze stożka cienia. Zaćmienie to potrwa do chwili IV kontaktu, czy do momentu, kiedy Księżyc będzie się stykał zewnętrznie ze stożkiem cienia. Jest to chwila, kiedy kończy się zaćmienie częściowe Księżyca. W dalszej drodze Księżyc podróżuje przez stożek półcienia, więc jest to zaćmienia półcieniowe, które trwa do chwili całkowitego opuszczenia przez Księżyc stożka półcienia.

Zaćmienie nie musi przebiegać przez wszystkie fazy. Przy zaćmieniu częściowym Księżyc najpierw zanurza się w półcieniu, a następnie tylko częściowo zanurza się w stożek cienia, po czym opuszcza stożek cienia i dalej porusza się w stożku półcienia. W zbliżającym się zaćmieniu Księżyc częściowo zanurzy się w stożku półcienia Ziemi i będzie można obserwować zaćmienie półcieniowe częściowe. O ile zaćmienie Słońca może być obserwowane tylko w wąskim obszarze kuli ziemskiej, o tyle zaćmienie Księżyca może być obserwowany wszędzie tam, gdzie nasz naturalny satelita znajduje się nad horyzontem.

Ile zaćmień występuje w ciągu roku?

W ciągu miesiąca synodycznego, a więc czasu jaki upływa między dwiema tymi samymi lunacjami, np. pełniami, Słońce przesuwa się wzdłuż ekliptyki względem węzłów o 30°40’ (jest to wartość średnia). Łuk ten jest krótszy od 24°30’. Z warunków występowania zaćmienia wiemy, że jeżeli długość ekliptyczna Księżyca jest większa niż 12°15’ to zaćmienie częściowe nie wystąpi. A więc jeżeli Księżyc znajdzie się w odległości większej niż 12°15’, zarówno w kierunku wschodnim jak i zachodnim od węzła to Księżyc nie będzie miał możliwości zanurzenia się w stożek cienia Ziemi. Zatem łączna długość wynosi 2*12°15’=24°30’. Słońce w ciągu jednego miesiąca synodycznego zakreśla łuk większy i to ponad 6°. Zatem z prostej geometrii wynika, że nie przy każdym położeniu Księżyca w pobliżu węzła zajdzie zaćmienie Księżyca. Z prostych obliczeń wynika, że długość średniego roku zaćmieniowego, czyli odstępu czasu jaki upływa między przejściem Słońca przez ten sam węzeł orbity Księżyca wynosi 346,62 dni [2]. Rok zaćmieniowy jest krótszy od roku zwrotnikowego, a to za sprawą poruszających się w kierunku wstecznym węzłów orbitalnych Księżyca[2]. Zatem jeżeli w ciągu roku kalendarzowego Słońce przejdzie trzykrotnie przez węzeł orbity księżycowej to wówczas mogą zajść aż trzy zaćmienia księżycowe. Ale może zdarzyć się taki rok, w którym nie wystąpi żadne zaćmienie.

Jeżeli podobne obliczenia przeprowadzimy z uwzględnieniem warunków zaistnienia zaćmień półcieniowych to ich liczba w roku się zwiększy. Warunkiem koniecznym wystąpienia zaćmienia półcieniowego jest odległość Księżyca od węzła w odległości nie większej niż 17°. Zatem długość łuku zwiększa się z 24°30’ na 34°. A więc w ciągu roku liczba zaćmień może wzrosnąć od 5 [3].

Przeprowadzając obliczenia obejmujące okres 5000 lat (2000 r. p. n. e. – 3000 r. n. e.) można spostrzec, że najczęściej występują zaćmienia półcieniowe a najrzadziej całkowite [3].

Źródło: Fred Espenak and Jean Meeus, Five Millennium Catalog of Lunar Eclipses: -1999 to +3000 (2000 BCE to 3000 CE), NASA/TP – 2009-214173.

Spośród zaćmień półcieniowych najczęściej występują zaćmienia częściowe półcieniowe.

Źródło: Fred Espenak and Jean Meeus, Five Millennium Catalog of Lunar Eclipses: -1999 to +3000 (2000 BCE to 3000 CE), NASA/TP – 2009-214173.

Analizując liczbę całkowitych zaćmień Księżyca najwięcej jest zaćmień centralnych.

Źródło: Fred Espenak and Jean Meeus, Five Millennium Catalog of Lunar Eclipses: -1999 to +3000 (2000 BCE to 3000 CE), NASA/TP – 2009-214173.

Najczęściej występują dwa zaćmienia Księżycowe w roku. Najrzadziej jest ich pięć.

Źródło: Fred Espenak and Jean Meeus, Five Millennium Catalog of Lunar Eclipses: -1999 to +3000 (2000 BCE to 3000 CE), NASA/TP – 2009-214173.

Ekstremalny czas trwania zaćmienia księżycowego

Najdłuższe zaćmienie całkowite występuje w chwili, kiedy Księżyc znajduje się w apogeum swojej orbity, a Ziemi w aphelium. Księżyc znajdujący się w apogeum orbity porusza się najwolniej oraz jego rozmiary kątowe są najmniejsze. Kiedy Ziemia znajduje się w apogeum rozmiary stożka cienia są największe [3]. Skutkuje to tym, że Księżyc po zanurzeniu w stożek cienia, dłużej w nim pozostaje. Szesnastego lipca 2000 roku całkowita faza zaćmienia trwała 106,4 minuty. Następne tak długie zaćmienie będzie miało miejsce dopiero 9 stycznia 2123 roku. Wówczas maksymalna faza zaćmienia będzie trwała ekstremalnie długo, 106,1 minuty.

Źródło: Fred Espenak and Jean Meeus, Five Millennium Catalog of Lunar Eclipses: -1999 to +3000 (2000 BCE to 3000 CE), NASA/TP – 2009-214173.

Najkrótsze zaćmienie całkowite Księżyca wystąpiło 4 kwietnia 2015 roku. Trwało zaledwie 4,7 minuty. Następne, tak ekstremalnie krótkie zaćmienie, wystąpi 11 sierpnia 2155 roku i będzie trwało 2,6 minuty.

Źródło: Fred Espenak and Jean Meeus, Five Millennium Catalog of Lunar Eclipses: -1999 to +3000 (2000 BCE to 3000 CE), NASA/TP – 2009-214173.

Podobnie jak w przypadku zaćmienia całkowitego, najdłuższe zaćmienie częściowe występuje, kiedy Księżyc znajduje się w pobliżu apogeum. Ostatnie zaćmienie częściowe, które trwało 209,6 minuty, wystąpiło 23 wrześnie 1382 roku. Następne będzie można podziwiać dopiero 8 lutego 2669 roku i będzie trwało 210 minut.

Źródło: Fred Espenak and Jean Meeus, Five Millennium Catalog of Lunar Eclipses: -1999 to +3000 (2000 BCE to 3000 CE), NASA/TP – 2009-214173.

Najkrótsze zaćmienie częściowe miało miejsce w XIX wieku, a dokładniej 26 listopada 1890 roku. Trwało 9,8 minuty. Najbliższe ekstremalnie krótkie zaćmienie częściowe Księżyca wystąpi dopiero 24 lutego 2157 roku i czas trwania zjawiska wyniesie 5,6 minuty.

Zaćmienia półcieniowe również trwają najdłużej wtedy, kiedy Księżyc znajdzie się w apogeum orbity, a Ziemia w pobliżu aphelium. Przy takim położeniu Ziemi rozmiary stożka półcienia osiągają największe rozmiary. Ostatnie zaćmienie półcieniowe, które trwało 293,8 minuty miało miejsce 3 marca 1988 roku. Kolejne będzie można obserwować dopiero 2 kwietnia 2732 roku i będzie trwało 293,2 minuty.

Źródło: Fred Espenak and Jean Meeus, Five Millennium Catalog of Lunar Eclipses: -1999 to +3000 (2000 BCE to 3000 CE), NASA/TP – 2009-214173.

Najkrótsze zaćmienie częściowe półcieniowe jest przed nami. Osiemnastego lipca 2027 roku Księżyca zanurzy się w półcieniu na niewielką głębokość. Czas trwania zaćmienia wyniesie 11,8 minuty.

Źródło: Fred Espenak and Jean Meeus, Five Millennium Catalog of Lunar Eclipses: -1999 to +3000 (2000 BCE to 3000 CE), NASA/TP – 2009-214173.

Seria zaćmień w cyklu Saros

Już w starożytności zauważono prawidłowość w pojawianiu się zaćmień Księżyca. Odstęp czasu, po którym nastąpi powtórzenie zaćmienia nazwano okresem Saros, który trwa 18 lat 11 dni 7 godzin i 43 minuty (lub 18 lat 10 dni 7 godzin i 43 minuty, w wypadku, gdy w ciągu tego okresu osiemnastoletniego wystąpi 5 lat przestępnych). Dwa następujące, po okresie Saros, zaćmienia Księżyca są bardzo podobne do siebie. Następują przy tym samym węźle księżycowym, z Księżycem znajdującym się w podobnej odległości od Ziemi, w tej samej porze roku. Jak wiadomo cykl Saros nie jest całkowitą wielokrotnością pełnych dni. Zatem poszczególne następujące po okresie Saros zaćmienia księżycowe są obserwowane z Ziemi z obszarów geograficznych przesuniętych względem poprzedniego zaćmienia o około 120° (8 godzin – 1/3 obrotu globu ziemskiego wokół własnej osi). Dopiero po 54 latach i 34 dniach zaćmienie wystąpi w przybliżeniu w podobnym obszarze geograficznym. Taki potrójny okres Saros nazywany jest Exeligmos [3].

Położenie węzła księżycowego podczas następujących po sobie zaćmień Księżyca, po okresie Saros, przesuwa się o około 0,48° (a dokładniej 28′) na wschód. Seria zaćmień w danym cyklu rozpoczną się, kiedy Księżyc w pełni znajdzie się w odległości 17° od węzła orbity [3]. Początkowa niewielka część tarczy Księżyca zanurza się w stożku półcienia i przechodzi przez północną krawędź półcienia. Zachodzi wówczas o małej fazie częściowe zaćmienie półcieniowe. Po upływie jednego okresu Saros trajektoria Księżyca przesuwa się nieco w kierunku południowym. Księżyc zanurza się głębiej w półcień. Obserwator widzi częściowe zaćmienie półcieniowej o nieco większej fazie. Po około 10 zaćmieniach półcieniowych pierwsze częściowe zaćmienie Księżyca ma miejsce, gdy południowy obszar Księżyca (okolice południowego bieguna) zanurza się w stożku cienia Ziemi. Po upływie kolejnych zaćmień w cyklu, Księżyc zanurza się coraz głębiej w stożek cienia. Faza zaćmienia częściowego wzrasta. Po upływie około 20 kolejnych częściowych zaćmień, o wzrastającej ich fazie, w końcu Księżyc całkowicie zanurza się w stożku cienia i rozpoczyna się seria zaćmień całkowitych, które początkowo trwają krótko. Czas trwania zaćmienia całkowitego wydłuża się wraz z kolejnym zaćmieniem w cyklu. Maksimum czasu trwania zaćmienia całkowitego jest osiągane w połowie cyklu Saros, kiedy to zachodzi zaćmienia centralne lub blisko centralnego. Ostatnie około 13 całkowitych zaćmień w serii ma miejsce tuż przy południowej krawędzi cienia. Cykl Saros kończy się kolejną serią około 20 zaćmień częściowych, po których następuje ostatnia seria około 10 zaćmień półcieniowych. Ostatnie zaćmienie serii to częściowe półcieniowe zaćmienia. Podobnie jak w wypadku cyklu Saros dla zaćmień słonecznych, czas trwania i liczba zaćmień w pełnym cyklu Saros nie jest stała. Przyczyny należy upatrywać w eliptyczność orbit Ziemi i Księżyca. Czas trwania danego cyklu Saros waha się od 1226 do 1587 lat i składa się z 69 do 89 zaćmień. Seria zaćmień w danym cyklu może rozpocząć się od 6 do 25 zaćmień półcieniowych, po których następuje 6 do 24 zaćmień częściowych. W połowie cyklu Saros występuje od 11 do 29 całkowitych zaćmień. Następnie cykl kończy się serią zaćmień częściowych w liczbie od 6 do 24, po których następuje od 7 do 25 zaćmień półcieniowych. Jak wskazuje obliczenia obecnie aktywnych jest 40 cykli Saros o numerach od 110 do 149. Liczba zaćmień w każdej z tych serii waha się od 70 do 83, jednak większość z nich (80%) składa się z 70 do 73 zaćmień [3].

Obecne zaćmienie Księżyca jest 24 zaćmieniem z serii 73 zaćmień 141 cyklu Saros. Sto czterdziesty pierwszy cykl Saros rozpoczął się 25 sierpnia 1608 roku a zakończy się 11 października 2888 roku. W trakcie tego cyklu zaćmienia będą przebiegać w następującej kolejności 24 zaćmień półcieniowych częściowych, 7 zaćmień częściowych, 26 zaćmień całkowitych, 7 zaćmień częściowych oraz 8 zaćmień częściowych półcieniowych [3].

Czy podczas całkowitego zaćmienia Księżyc jest widoczny?

Jeżeli Ziemia nie posiadałaby atmosfery, wówczas Księżyc po zanurzeniu w stożku cienia przestałby być widoczny dla obserwatora. Jednak Ziemia posiada atmosferą, zatem pomimo zanurzenia w stożku cienia, Księżyc jest obserwowany. Przyczyn należy upatrywać w zjawisku rozpraszania i ugięciu promieni świetlnych w gazowej otoczce planety [4]. Z fizyki wiemy, że najsilniej rozpraszane są promienie świetlne o długości światła niebieskiego i fioletowego, a najsłabiej rozpraszane jest światło czerwone. Kiedy spojrzy na zaćmiony Księżyc to uważny obserwator spostrzeże właśnie jego czerwoną barwę. Jasność każdorazowo zaćmionego Księżyca będzie inna. Wpływa na to kilka czynników, a mianowicie aktywność słoneczna oraz od aktualnej zawartości pary wodnej, pyłów oraz ozonu w atmosferze [4]. Jasność zaćmionego Księżyca określa się przy pomocy pięciostopniowej skali metodą Danjona. Metoda ta polega na określeniu zabarwienia tarczy księżycowej podczas zaćmienia [4]:

0 – zaćmienie bardzo ciemne;

 1. Zaćmienie ciemnoszare;
 2. Zaćmienie ciemnoczerwone lub rudawe;
 3. Zaćmienie ceglastoczerwone;
 4. Zaćmienie miedzianoczerwone.

Przebieg zaćmienia w Polsce

W Polsce centralnej Księżyc wzejdzie o godzinie 2014 i będzie znajdował się w odległości 380113,55 km. Na niebie Księżyc znajdować się będzie na tle konstelacji Wagi. W chwili wynurzenia Księżyca z półcienia będzie się znajdował w odległości 379812,41 km. W momencie wschodu Księżyca będzie już po maksymalnej fazie zaćmienia, która nastąpi o godzinie 1924. Pomimo, że w chwili wschodu Księżyca Słońce już będzie znajdowało się pod horyzontem, na niebie będzie w dalszym ciągu jeszcze dość jasno (zmierzch cywilny). Około 2050 rozpocznie zmierzch żeglarski. Niebo będzie ciemniejsze, ale faza zaćmienia półcieniowego będzie mniejsza. Wizualne efekty pociemnienia tarczy księżycowej są obserwowane w pobliżu maksymalnej fazy. Dlatego obecne warunki są mało sprzyjające i dla obserwatorów naziemnych pociemnienie tarczy księżycowej będzie właściwie niezauważalne.

Widok nieba przy braku atmosfery. Wygląd nieba na godzinę 2033. Źródło: https://stellarium-web.org/

Widok nieba przy obecności atmosfery. Wygląd nieba na godzinę 2033. Źródło: https://stellarium-web.org/

Widok nieba przy obecności atmosfery. Wygląd nieba na godzinę 2100. Źródło: https://stellarium-web.org/

Widok nieba przy obecności atmosfery, w chwili wynurzenia Księżyca ze stożka półcienia Ziemi. Wygląd nieba na godzinę 2132. Źródło: https://stellarium-web.org/

Prognoza zachmurzenia

Zachmurzenie ogólne początkowo duże w NW części kraju. W woj. opolskim, śląskim małopolskim oraz podkarpackim umiarkowane i małe. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. W raz z upływem czasu strefa zachmurzenia umiarkowanego i małego będzie przemieszczała się na wschód. O 23 jedynie krańce SE Polski w zasięgu zachmurzenia umiarkowanego i małego. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże.

Na niebie należy spodziewać się chmur Stratocumulus.

Od zachodu nasuwać się będzie strefa chmur Altocumulus. Lokalnie występować mogą Altostratus.

Ponadto na niebie występować będą chmury Cirrus fibratus/spissatus oraz Cirrostratus fibratus.

Literatura

 1. Zbigniew Kamiński, Wincenty Kamiński, Fizyka dla kandydatów na wyższe uczelnie techniczne, wyd. XVIII, PWN, 2018.
 2. Eugeniusz Rybka, Astronomia ogólna, PWN, wydanie VII, 1983.
 3. Fred Espenak and Jean Meeus, Five Millennium Catalog of Lunar Eclipses: -1999 to +3000 (2000 BCE to 3000 CE), NASA/TP – 2009-214173.
 4. Zbigniew Dworak, Z astronomią za pan brat, 1989. Iskry, Warszawa.
 5. Jean Meeus, Mathematical Astronomy Morsels, Willman-Bell, Inc, 1997.
 1. W optyce geometrycznej promieniem nazywamy wąską równoległą wiązkę światła, rozchodzącą się w określonym kierunku. W ośrodkach jednorodnych światło rozchodzi się wzdłuż linii prostych, które nazywamy liniami świetlnymi [1].

 2. Ruch węzłów księżycowych nie jest regularny. Węzły księżycowe poruszają się ruchem wstecznym. Kiedy Słońce zbliża się do linii węzłów wówczas prędkość kątowa ich ruchu zmniejsza się i w końcu są prawie stacjonarne. Zbiega się to z chwilą, kiedy inklinacja orbity księżycowej jest największa [5].


Udostępnij