Dobra prognoza dla OZE w Polsce

Opracowanie: dr B. Bochenek, prof. dr hab. inż. Mariusz Figurski, dr inż. M. Gruszczyńska, M. Grzelczyk, dr A. Jaczewski,  dr A. Mandal, dr A. Mazur, T. Strzyżewski, dr J. Wieczorek Centrum Modelowanie IMGW-PIB i dr inż. J.Jurasz Politechnika Wrocławska.

Rynek instalacji OZE w Polsce dynamicznie się rozwija, zwłaszcza w segmencie mikroinstalacji. To dobry kierunek. Zwłaszcza w ujęciu poszukiwania czystych źródeł energii, a w dobie klimatycznych wyzwań i rosnących cen energii – zaspokajania zapotrzebowania na energię. Programy wspierające inwestycje OZE stanowią pewną zachętę i bywają pomocne, natomiast o ile wzrasta moc instalacji, tak niezmiennie wartą optymalizacji pozostaje kwestia dystrybucji energii w sieci energetycznej i maksymalizacja autokonsumpcji u prosumenta. I tu realną pomocą mogą być prognozy uzysku mocy ze źródeł OZE, uwzględniające zmienność warunków meteorologicznych.

Zmiana klimatu, cele energetyczne a produkcja OZE w Polsce

Przyjęcie pakietu „Fit for 55” przez Radę Europy, wyznacza jeszcze bardziej ambitne cele realizacji polityki klimatycznej przez państwa UE – do 2030 roku ponad 40 % energii w miksie energetycznym ma pochodzić z OZE [1]. Zmiany w polityce energetycznej mają stanowić realne wsparcie w misji ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Druga strona tego problemu to wzrost globalnej temperatury powietrza i adaptacja mieszkańców do życia w warunkach większej zmienności pogody, narażenia na zjawiska ekstremalne czy długookresowe obciążenie gorącem. Niezależnie od urzeczywistnienia się scenariusza zmiany globalnej temperatury powietrza – przyrostu o 1.5°C czy 2°C, najnowsze symulacje wskazują, że regionami, gdzie zapotrzebowanie na energię wzrośnie w największym stopniu – zwłaszcza na cele zapewnienie chłodzenia (zagadnienie tzw. CDDs, ‘cooling degree days), będzie m.in. Europa Środkowa i Północna [2]. Potrzeba zatem dobrego planu na organizację systemu energetycznego, najlepiej projektując wykorzystanie zasobów OZE. Natomiast w skali Polski, w zużyciu krajowym brutto nadal brakuje do uzyskania choćby 20% udział zielonej energii w miksie energetycznym. Podczas gdy udział OZE w krajowej produkcji stale rośnie, zwłaszcza w segmencie instalacji prosumenckich. W przypadku źródeł fotowoltaicznych w rekordowym tempie – przyrost o 176% w roku 2020 w stosunku do roku 2019. Na ich tle elektrownie wiatrowe z zaledwie 4% przyrostem, choć pod względem produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych nadal plasują się na pierwszym miejscu w Polsce [3].

Potencjał wykorzystania zasobów słonecznych i wiatrowych

Firmy doradztwa inwestycyjnego w sektorze mikroinstalacji OZE, jak i sami inwestorzy mają już stosunkowo dobre teoretyczne rozpoznanie sezonowej i dobowej zmienności zasobów użytkowych energii wiatru i promieniowania słonecznego. W dużym uproszczeniu można przyjąć, że okres największej produkcji energii elektrycznej w systemach instalacji PV w ujęciu dobowym przypada na miesiące ciepłej połowy roku od kwietnia do października, natomiast w instalacjach wiatrowych w okresie chłodnej – od grudnia do kwietnia (Rys. 1). Łączenie generacji mocy z obu wskazanych źródeł w warunkach klimatu Polski wydaje się zatem rozwiązaniem komplementarnym. Właściciele tego typu instalacji wskażą również na uzupełnianie się energii ze źródeł naturalnych w przebiegu dobowym. Bowiem o ile generacja energii w systemach PV uwarunkowana będzie porami wschodu i zachodu słońca, tak w dniach o typowym przebiegu lokalnej cyrkulacji powietrza, większych uzysków mocy w instalacji wiatrowej można się zwykle spodziewać w godzinach nocnych.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Wykres, linia

Opis wygenerowany automatycznie

Obraz zawierający zrzut ekranu, Wielobarwność, Jaskrawoniebieski, niebieskie

Opis wygenerowany automatycznie

Rys. 1. Przebieg dobowy nasłonecznienia i prędkości wiatru w kolejnych dniach roku 2022 dla lokalizacji stacji synoptycznej IMGW-PIB w Sulejowie

W perspektywie rocznej można przyjąć w przybliżeniu, że turbiny wiatrowe pracować będą na poziomie mocy znamionowej średnio przez 25% godzin w roku, natomiast w przypadku instalacji fotowoltaicznych będzie to średnio około 12% godzin w roku [4]. Jednak dopiero uwzględnienie synoptycznej zmienności warunków zachmurzenia i przepływu powietrza pozwala na realną ocenę spodziewanych uzysków. A te, ze względu na powyższe uwarunkowania, mogą znacznie różnić się nawet w sąsiednich lokalizacjach lub w kolejnych terminach dla tej samej lokalizacji. Dlatego nie sposób w horyzoncie sezonowym przewidzieć jaki będzie przeciętny bilans dobowy produkcji dla danej lokalizacji. Ponadto lista najkorzystniejszych pod względem bilansu rocznego lokalizacji może również podlegać niewielkiej zmienności w zależności od roku. Z pewnością warto przyjąć, że w kolejnych dniach roku wartości współczynnika wykorzystania mocy znamionowej danej instalacji OZE na poziomie 70-80 % dotyczyć będą raczej pojedynczych i stosunkowo krótkich okresów czasu.

Dobry wgląd w zmienność warunków generacji mocy

Obraz zawierający tekst, Wykres, diagram, zrzut ekranu

Opis wygenerowany automatycznie

Rys. 2. Moc generowana w systemie PSE [MWh] w dniach 6-8 października 2023

Dobrym do ilustracji przykładem zmienności generacji w kolejnych dniach jest drugi weekend października 2023. W niedzielę 8 października instalacje OZE na poziomie krajowym wygenerowały rekordowy uzysk energii, pokrywający aż 97% zapotrzebowania odbiorców w Polsce [5]. Z kolei w piątek i sobotę dostarczyły łącznie mniej mocy, a przychody na poziomie krajowym systemu PSE różniły się znacznie w zależności od źródła generacji (Rys. 2). Wspomniane różnice były uwarunkowane dynamiczną sytuacją meteorologiczną – przejściem frontu atmosferycznego nad Polską, z czym związany był wzrost prędkości wiatru w sobotę 7.10.2023. Natomiast za frontem rozbudowa zachmurzenia wpłynęła na wyraźną redukcję promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni tego dnia (Rys. 3).

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, warzywo

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, diagram

Opis wygenerowany automatycznie

Rys. 3. Minutowe natężenie promieniowania całkowitego [W/m2] i 10-min średnia prędkości wiatru [m/s] zarejestrowane na stacjach Mikołajki i Sulejów w dniach 06-08.10.2023

Wspomniana ogólna zmienność zasobów OZE w trzech kolejnych dobach początku października była podobna co do tendencji w całej Polsce, natomiast krótkookresowa zmienność już bardziej zróżnicowana w odniesieniu od lokalizacji. Co miało wpływ na produktywność instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych (Rys. 4). Gdyby uwzględnić predykcje wykorzystania mocy znamionowej małej turbiny wiatrowej* – przy założeniu stabilności warunków w okresie godzinnym – to w sobotę 7 października instalacja taka miała szansę pracować nawet na poziomie niemal 90 % mocy znamionowej w Mikołajkach, natomiast w Sulejowie do 63%. W sobotę 7 października, po przejściu frontu atmosferycznego i większych przejaśnieniach wzorcowa instalacja fotowoltaiczna w Mikołajkach mogła pracować ze średnią godzinową generacją mocy na poziomie do 51 % mocy znamionowej, podczas gdy identyczna instalacja w Sulejowie, gdzie zachmurzenie znacznie ograniczało dopływ promieniowania słonecznego, jedynie na poziomie do 17 % mocy. Ze względu na lokalny przebieg zachmurzenia i jego istotny wpływ na możliwość generacji mocy (w Polsce liczba dni pogodnych zaledwie w siedmiu lokalizacjach stacji synoptycznych przekracza 100% [6]) stosując krzywe maksymalnego promieniowania dla lokalizacji geograficznej spodziewane uzyski mogą okazać się znacząco przeszacowane. Przygotowanie bardziej precyzyjnych prognoz szacowania potencjalnych uzysków, nawet w obrębie przedziałów godzinowych, wymaga uwzględnienia prognoz numerycznych modeli pogody.

Rys. 4. Godzinowa wartość prognozowanego wykorzystania mocy znamionowej w systemach wiatrowych i PV dla lokalizacji instalacji Mikołajki i Sulejów w dniach 6-8 października 2023. *Jako instalację wiatrową przyjęto teoretyczny wzorzec, bez odniesienia opłacalności takiego rozwiązania; o średnicy turbiny 1m2, zainstalowanej mocy znamionowej 8.2 kW i wartości progowej użytecznej prędkości wiatru rzędu 3 m/s na poziomie 10 m n.p.g Moduł PV o mocy wzorcowej 1kW, nachyleniu 30 stopni i ekspozycji w kierunku południowym (180°).

Od niewiadomej do prognozy

W specyfikacji każdej instalacji określono spodziewane uzyski, natomiast zwykle moc generowana w czasie takich testów przewyższa tę, z którą faktycznie pracuje instalacja, nawet stosunkowo nowa [7]. Choć postęp w inżynierii i konstrukcji ogniw jest wyraźny [8] to nadal finalny uzysk mocy w instalacjach PV uwarunkowany jest szeregiem dodatkowych, poza meteorologicznych czynników. Przyjmując efekt zabrudzenia i strat na inwerterze i okablowaniu w wyniku nagrzania ogniwa (wzorcowo zakłada się pracę w temperaturze instalacji 25 stopni Celsjusza – w realiach okresu letniego panele potencjalnie będą nagrzewać się do 50-60 stopni, stąd ich efektywność będzie dużo niższa) w bardzo korzystnych warunkach należy spodziewać się uzysków w systemach PV przeważnie na poziomie do 80 % mocy znamionowej. Największe osiągi spodziewane są w dniach z dużym i niezakłóconym dopływem promieniowania słonecznego oraz gdy nie dojdzie do nadmiernego nagrzania powierzchni instalacji, stąd również w okresie wyżowej pogody zimą godzinowe uzyski mogą pozytywnie zaskakiwać. O ile w dniach pogodnych wiadomo w przybliżeniu, jakich uzysków może spodziewać się właściciel instalacji, o tyle problem pojawia się, gdy stopień pokrycia nieba chmurami oraz charakter zachmurzenia (chmury w piętrach, ich rodzaje) zmieniają się w przebiegu dnia. A w klimacie Polski zdecydowana większość przypadków to dni z zachmurzeniem częściowym, które dodatkowo może ulegać zmianom w ciągu doby. Wówczas odpowiedź na pytanie: ile energii wygeneruje instalacja, a ponadto czy generacja pokryje zapotrzebowanie lub zbilansuje zużycie, bywa zdecydowanie bardziej problematyczna. Nawet gdy instalacja wykorzystuje zarówno zasoby słoneczne jak i wiatrowe. Duża zmienność z dnia na dzień, a w najgorszym ujęciu łączne występowanie zjawiska ciszy wiatrowej i z zaleganiem warstwy chmur piętra niskiego, mogą niestety występować jednocześnie. Choć zwykle nawet przy pogodzie tego typu w przebiegu dobowym występują okresy z nieco lepszą generacją mocy. Jak zatem je wykorzystać?

Jak optymalnie planować wykorzystanie energii generowanej we własnej instalacji?

Skoro długookresowe strategie, w nawiązaniu do powyższej specyfiki OZE, są trudne do wypracowania warto skupić się na możliwościach jakie stwarza wykorzystanie prognoz OZE (https://cmm.imgw.pl/?page_id=37629). Generowane z krokiem czasowym 1 godziny, w horyzoncie kolejnych 72 godzin, wskażą okresy o potencjalnie najlepszym uzysku mocy, spodziewanym w danych warunkach pogodowych. Większość urządzeń elektrycznych, których praca wiąże się z wykorzystaniem większych zasobów energii w określonym czasie posiada możliwość programowania pracy. Znając prognozy generacji mocy można zatem z dobrym rozeznaniem zaplanować jej autokonsumpcję, zamiast (często błędnie) zakładać, że typowo największa generacja ze źródeł PV przypadnie na godziny południowe, lub że warunki wiatrowe w okresie wieczornym będą słabsze (Rys. 5). I warto taką wiedzę o zużyciu energii przez sprzęty we własnym gospodarstwie domowym sobie zbudować. Choćby po to, by uniknąć przekroczenia limitów (obecny 2000 kWh dla gospodarstwa, 2600 kWh jeśli w gospodarstwie zamieszkują osoby niepełnosprawne lub 3000 kWh dla gospodarstw z tzw. Kartą Dużej Rodziny lub seniorów zamieszkujących z co najmniej trójką dzieci) i podwyżek cen energii w kolejnym roku. A zliczając jedynie średni roczny pobór energii lodówki, pralki, płyty indukcyjnej i piekarnika do tego limitu już bardzo blisko [9] Poboru energii przez urządzenia pracujące w trybie ciągłym – jak lodówka, trudno zoptymalizować ale wobec pozostałych, zwłaszcza gdy pracują w tym samym czasie, mamy duży wpływ na optymalizację zużycia, choćby wybierając najlepszy termin ich pracy. Jednym z najbardziej energochłonnych sprzętów gospodarstwa domowego jest płyta indukcyjna – w skali roku może generować średnie obciążenie dla domowego budżetu rzędu 750 zł. A gdyby tak rozplanować przygotowanie posiłków w okresach prognozowanych nadwyżek produkcji OZE? Idea ‘Smart Home’ zyskuje dodatkowe wsparcie z Serwisem Prognoz OZE (https://cmm.imgw.pl/?page_id=37629).

Rys. 5. Przebieg generacji mocy ze źródeł wiatrowych i słonecznych w Mikołajkach w dniu 6 października 2023, a planowanie konsumpcji energii elektrycznej wygenerowanej w instalacji OZE.

Jak korzystać z prognoz w Serwisie OZE

Jak każde predykcje również prognozy OZE zostały opracowane z uwzględnieniem założeń i uproszczeń. Wartości prognostyczne uzysków mocy mają charakter orientacyjny (Rys. 6). W przedziałach godzinowych przyjęto stałe i uśrednione wartości natężenia promieniowania słonecznego i prędkości wiatru. Ze względu na krótkookresową zmienność zasobów, wartości w krótszych przedziałach czasowych mogą wykazywać większe odchylenia. Wartości prognostyczne wyrażone zostały jako odsetek [%] uzysku mocy znamionowej instalacji wiatrowej lub fotowoltaicznej według przyjętych parametrów instalacji (zobacz https://cmm.imgw.pl/?page_id=37629).

Rys. 6. Prognozy produkcji energii elektrycznej ze źródeł wiatrowych i słonecznych dla obszaru Polski publikowane w Serwisie OZE CMM IMGW-PIB.

W modelu prognostycznym przyjęto parametry instalacji wiatrowej – turbinę wiatrową o średnicy 1m2, o zainstalowanej mocy znamionowej 8.2 kW i wartości progowej użytecznej prędkości wiatru na poziomie 3 m/s. Jako wzorcową instalację fotowoltaiczną przyjęto jeden moduł PV ekspozycji południowej, nachyleniu jednostki 30% od podłoża i mocy generowanej w warunkach standardowych 1 kW, gdzie maksymalne dobowe natężenie promieniowania słonecznego w warunkach standardowych ustalono na poziomie 1000 W/m2. Jako temperaturę pracy modułu w warunkach rzeczywistych przyjęto wartość 50°C, a ogólną sprawność systemu uwzględniającą straty na inwerterze, okablowaniu czy zabrudzeniu modułów na poziomie 80%.

Na wykresach zestawiono wartości prognostyczne [%] wykorzystania mocy znamionowej godzinowej generacji mocy w systemach wiatrowych lub PV wzorcowej instalacji. Przykładowo wartość 50% oznacza, że jeśli cała instalacja może wygenerować maksymalnie 10 kW to średnio w ciągu danej godziny można się spodziewać uzysku na poziomie 5 kW. Na wykresach generacji PV dodano linię potencjalnej generacji mocy w tych samych warunkach termicznych i wariancie nieba bezchmurnego (clear sky).

[1] https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/#what

[2] https://www.nature.com/articles/s41893-023-01155-z

[3] https://enerad.pl/wiedza/odnawialne-zrodla-energii-w-polsce/

[4] https://enerad.pl/wiedza/zmiennosc-generacji-zrodel-odnawialnych/

[5] https://wysokienapiecie.pl/93216-oze-pokryly-97-zapotrzebowania-polski-piec-godzin-ujemnych-cen-pradu/

[6] Liczba dni pogodnych w Polsce https://klimat.imgw.pl/pl/climate-normals/D_POGODNE

[7] https://solarspot.com.pl/parametry-paneli-fotowoltaicznych-jak-je-rozumiec/#Warunki_STC

[8] https://www.nrel.gov/pv/module-efficiency.html

[9] https://www.rachuneo.pl/artykuly/ile-pradu-zuzywaja-sprzety-domowe

Serwis OZE realizowany jest przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Politechniką Wrocławską, przez zespół kierowany przez prof. Mariusza J. Figurskiego w składzie: dr B. Bochenek, dr inż. M. Gruszczyńska, M. Grzelczyk, dr A. Jaczewski, dr inż. J.Jurasz, dr A. Mandal, dr A. Mazur, T. Strzyżewski i dr J. Wieczorek.