Monitoring warunków opadowych

Opracowanie: Weronika Wrońska, Krystyna Pianko-Kluczyńska, dr inż. Marta Gruszczyńska ,dr Joanna Wieczorek, Karina Kózka, dr Alan Mandal, IMGW-PIB CMM.

water resources and precipitation raing gague meteorology or agriculture foresty human wellbeing energy digital graphic

Monitoring warunków opadowych jest niezwykle ważnym zagadnieniem z racji bieżącego funkcjonowania ekosystemu i człowieka oraz w perspektywie adaptacji do zachodzących środowiskowych zmian. Konsekwencje zarówno przedłużających się okresów bezopadowych, jak i tych z występowaniem intensywnych opadów mogą się bowiem okazać dotkliwe w skutkach. Utrzymujący się niedobór opadów oddziałuje m.in. na zasoby wód powierzchniowych i podziemnych, ekosystemy, bioróżnorodność, rolnictwo i przemysł, a finalnie również na zdrowie ludzi.

ZESTAWIENIA I ICH POPRAWNA INTERPRETACJA

  1. Analiza sytuacji bieżącej realizowana jest dla 20 stacji (Tab.1) z wykorzystaniem danych opadowych z sieci monitoringu IMGW-PIB.

Tab. 1. Lista stacji uwzględnionych w monitoringu i analizie warunków opadowych na terenie Polski

Lp.

Stacja

Lp.

Stacja

1

Białystok

11

Opole

2

Gdańsk

12

Poznań

3

Gorzów Wielkopolski

13

Rzeszów

4

Katowice

14

Suwałki

5

Kielce

15

Szczecin

6

Koszalin

16

Toruń

7

Kraków

17

Warszawa

8

Lublin

18

Wrocław

9

Łódź

19

Zakopane

10

Olsztyn

20

Zielona Góra

– Monitoring warunków opadowych dla bieżącej sytuacji prezentowany jest za pomocą następujących produktów:

  • Wykres najdłuższych okresów bezopadowych (z opadem poniżej 1 mm) w aktualnym oraz poprzednim miesiącu (Rys. 1). Aktualizacja przeprowadzona jest raz dziennie, o godzinie 7:15 UTC (czyli o godz. 9 czasu letniego i 8 czasu zimowego).
  • Krzywa sumowa opadu dla bieżącego oraz poprzedniego miesiąca (Rys. 2). Aktualizacja przeprowadzana jest raz dziennie o 7:15 UTC.
  • Liczba dni bez opadu dla aktualnego i poprzedniego miesiąca, od 1981 r. do obecnego (Rys. 3). Aktualizacja przeprowadzana jest raz na miesiąc, do 10-ego dnia kolejnego miesiąca.

Rys. 1. Najdłuższe okresy bezopadowe na stacji w Katowicach w czerwcu i maju 2024 r., realizacja z dnia 23.06.2024 r. Na wykresie zaznaczone są dwa najdłuższe okresy, w których nie wystąpił opad atmosferyczny (pomarańczowe pola), wynoszący co najmniej 1 mm w ciągu doby opadowej (w godzinach 06 UTC do 06 UTC dnia następnego). Opad śladowy stanowiący sumę dobową <1 mm oraz brak wystąpienia opadu traktowane są tożsamo wg przyjętych standardów WMO. W tabeli zestawiane są maksymalnie 4 najdłuższe okresy bezopadowe, wraz ze wskazaniem daty ich początku i końca, czasem trwania wraz z rzeczywistą sumą opadu atmosferycznego w danym okresie zaklasyfikowanym jako bezopadowy. Zgodnie z załączonym przykładem najdłuższy okres bezopadowy na stacji w Katowicach trwał 10 dni, od 7.05 do 16.05.2024 r., a łączna suma opadu w tych dniach wyniosła 0,02 mm. Wystąpienie długich okresów bezopadowych, bądź z niewielkim opadem, może sygnalizować warunki suszy meteorologicznej, która może przyczynić się do wystąpienia kolejnych faz suszy (Rys.4).

Rys. 2. Przebieg krzywej sumowej opadu w Katowicach w czerwcu i maju 2024 r. Realizacja z dnia 23.06.2024 r. Krzywa pokazuje jaki jest skumulowany przyrost opadu atmosferycznego danego dnia miesiąca. Wartość z ostatniego dnia miesiąca określa zatem miesięczną sumę opadu atmosferycznego. Na wykresie linią przerywaną zaznaczono również wartości średniej miesięcznej sumy opadu z wielolecia 1991-2020 dla danej stacji.

W prezentowanym przykładzie widać, że na stacji w Katowicach w maju suma opadu była znacznie niższa od średniej sumy opadu atmosferycznego z okresu 1991-2020 i nie wyniosła nawet połowy wartości średniej z wielolecia.

 

Rys. 3. Łączna liczba dni bez opadu w miesiącu maj i czerwiec w kolejnych rocznikach 1984 – 2024 na stacji w Katowicach. Realizacja z dnia 12.06.2024 r. Wykres daje możliwość odniesienia i oceny sytuacji opadowej, w bieżącym i poprzednim miesiącu na tle analogicznych miesięcy w analizowanym przedziale czasowym.

W prezentowanym przykładzie widać, że na stacji w Katowicach w maju 2024 roku odnotowano 26 dni bez opadu. Taką rekordową sytuację odnotowano w pięciu przypadkach w analizowanym okresie (1984-2024). Najmniej dni bez opadu w maju było w 2010 r. – 10 dni. W czerwcu największą liczbę dni odnotowano w 2019 r. i wyniosła ona 28 dni. Najmniej dni bez opadu w czerwcu (13 dni) wystąpiło w 2009 r.

 

          2. Ocena na podstawie Wskaźnika względnego opadu – RPI (Relative Precipitation Index)

Wskaźnik stanowi stosunek sumy opadu w danym okresie do średniej sumy z wielolecia (normy) dla tego okresu i jest wyrażony w procentach:

Wskaźnik umożliwia zidentyfikowania okresów, w których wystąpił niedobór lub nadmiar opadów, a wyniki przedstawiane są w odniesieniu do 7 – stopniowej klasyfikacji warunków opadowych (Tab. 2).

Tab. 2. Klasyfikacja warunków opadowych, wg. Z. Kaczorowskiej (1962), na podstawie RPI

Rodzaj okresu

RPI [%] miesięczne

RPI [%] okresowy*

Klasa

Skrajnie wilgotny

>200

>150

3

Bardzo wilgotny

150-200

126-150

2

Wilgotny

125-150

111-125

1

Normalny

75-125

90-110

0

Suchy

50-75

75-89

-1

Bardzo suchy

25-50

50-74

-2

Skrajnie suchy

<25

<50

-3

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

– Okresowy RPI [%] – indeks dla ciągu czasowego dłuższego niż miesiąc (odpowiednio RPI3, RPI6, RPI12 dla 3, 6, 12 miesięcy).

Wskaźnik RPI przyjmując niskie wartości – odpowiednio dla klas suchych, może zasygnalizować odbiorcy zaistnienie suszy meteorologicznej i jej intensywność. Susza meteorologiczna (atmosferyczna), jako deficyt opadów, jest pierwszym etapem rozwoju suszy. Pojawia się w momencie wystąpienia opadu poniżej normy określonej na podstawie średniej wieloletniej lub przy całkowitym braku opadu. Prowadzi ona do naruszenia wód gruntowych i powierzchniowych, i może być początkiem innych rodzajów suszy („Susza – Portal Gov.pl”). Poniższy schemat (Rys. 4) przedstawia rodzaje suszy oraz fazy rozwoju tego zjawiska. Susza glebowa (rolnicza) jest konsekwencją wydłużającej się suszy atmosferycznej. Wiąże się z niedostateczną zawartością wody w glebie by zaspokoić potrzeby wodne roślin oraz do prowadzenia normalnej gospodarki rolnej. Susza hydrologiczna następuje gdy dochodzi do zmniejszenia się zasobów wód powierzchniowych i podziemnych poprzez spadek zasilania tych zasobów. W skrajnych przypadkach może dojść do ich wyczerpania. Susza rozwija się powoli i jest zjawiskiem trudnym do uchwycenia, dlatego tak ważny jest monitoring warunków opadowych. Zjawisko to definiowane jest jako katastrofa naturalna (Dz. U. 2017 poz. 1897).

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, Równolegle

Opis wygenerowany automatycznie

Rys. 4. Fazy rozwoju suszy

Źródło: Zintegrowana Platforma Edukacyjna Ministerstwa Edukacji Narodowej

Opracowanie na podstawie – Stahl K., Hydrological Drought – a study across Europe, PhD Thesis Albert-Ludwigs Universitaet Freiburg, “Freiburger Schriften zur Hydrologie” no 15, Freiburg, Germany 2001

          3. Prognoza długookresowa warunków opadowych (na kolejne 4 miesiące)

Prognoza wskaźnika RPI wykonywana jest na okres kolejnych 4 miesięcy, z wykorzystaniem modelu ECMWF SEAS, dla domeny Europy, na siatce 0.4 x 0.4. Prognozowane warunki oceniane są w odniesieniu do normy z lat 1991-2020 (Rys. 5) i według klasyfikacji wskaźnika RPI (tab.2). Prognoza aktualizowana jest raz w miesiącu i zawiera informację jak najprawdopodobniej będą kształtować się warunki kolejnych 4 miesięcy, czy będą to miesiące suche, normalne czy też mokre. Należy pamiętać, że dokładny opis wskaźnika nie jest możliwy z tak dużym wyprzedzeniem. Prognoza jest orientacyjna i ma charakter eksperymentalny. Dodatkowo wskaźnik nie uwzględnia innych elementów meteorologicznych, wpływających na sytuację hydrologiczną. Ponadto wartości wskaźnika nie uprawniają do interpretacji i porównania ewentualnych niedoborów i nadmiarów opadów w różnych warunkach klimatycznych.

Oczekiwanie na dane.

Rys. 5. Przykład prognozy wskaźnika RPI dla Europy od czerwca do września 2024 r. Realizacja z dnia 1.05.2024 r. Wszystkie 4 miesiące na przeważającym obszarze kraju najprawdopodobniej będą opadowo normalne. W lipcu na zachodzie kraju, a we wrześniu na południu możliwa klasa sucha.

          4. Przebieg czasowy RPI dla 20 stacji na terenie Polski

Analizą zostało objętych 20 stacji (Tab. 1) z sieci pomiarowej IMGW-PIB. Wartość wskaźnika RPI obliczana jest dla okresu obejmującego 40 lat poprzedzających rok bieżący. Obliczenia prowadzone są dla okresów: 1 miesiąca (RPI 1), 3 miesięcy (RPI 3), 6 miesięcy (RPI 6) oraz 12 miesięcy (RPI 12). Wskaźnik RPI 1 odnosi się do miesięcznej normy z lat 1991-2020 (średnia wieloletnia miesięcznej sumy opadu atmosferycznego), natomiast dla dłuższych okresów wykorzystywana jest norma krocząca (średnia krocząca) z lat 1991-2020. Przykładowo wartość RPI 3 uzyskana w marcu 2023 r. dotyczy sumy opadu dla okresu 3 miesięcy (od stycznia do marca 2023 r.) w odniesieniu do normy z miesięcy styczeń – marzec w latach 1991-2020. Analogicznie odbywa się dla RPI 6 i RPI 12, dla każdego miesiąca. Wyniki przedstawiane są: jako przebieg czasowy wskaźnika (Rys. 6) oraz poprzez prezentację klasyfikacji danego okresu (Rys. 7). Aktualizacja analiz o ostatni zakończony miesiąc następuje po jego zakończeniu.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu

Opis wygenerowany automatycznie

Rys. 6. Przebieg czasowy wskaźnika RPI 1, RPI 3, RPI 6, RPI 12 dla stacji w Białymstoku w latach 1984 – 2024. Wykres przebiegu czasowego wskaźnika względnego opadu pokazuje klasę opisującą rodzaj okresu, jak również wartość wskaźnika, dzięki czemu możliwe jest określenie intensywności zjawiska, co bywa istotne szczególnie w skrajnych klasach.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, linia, Wielobarwność

Opis wygenerowany automatycznie

Rys. 7. Wskaźnik względnego opadu dla stacji w Białymstoku od 1984 r. Widoczne jest wygładzenie w klasach wraz z wydłużeniem analizowanego okresu. Dla RPI 12 w 2017 i 2018 r. odnotowano skrajnie wilgotną klasę, z czego można wnioskować, że cały 2017 r. charakteryzowały wysokie wartości sum opadów atmosferycznych.

          5. Wskaźnik RPI dla domeny Europy

Wskaźnik względnego opadu prezentowany jest również, dla domeny Europy, na siatce o rozdzielczości 0.1ᵒ x 0.1ᵒ (9 km), w odniesieniu do normy z lat 1991-2020. W tym celu wykorzystano dane z zestawów ERA5 LAND. Mapy wynikowe przedstawiają klasyfikację poszczególnych miesięcy, począwszy od stycznia 1981 do bieżącego (Rys. 8). Analiza aktualizowana jest raz na miesiąc, natomiast z racji dostępności zestawów ERA5 z opóźnieniem, wizualizacja analiz miesięcznych odbywa się zwykle z opóźnieniem 3 miesięcy.

Obraz zawierający zrzut ekranu, tekst, kreskówka

Opis wygenerowany automatycznie

Rys. 8. Wskaźnik względnego opadu dla stycznia w latach od 1981 do 2024, dla Europy. Na przeważającym obszarze Europy w styczniu m.in. w latach 1989, 1992 oraz 2023 wystąpiła susza, od klasy suchej do skrajnie suchej. Wystąpiły również lata wilgotne, m.in. w 2007, 2012 i 2024 r.

Literatura

  • GĄSIOREK E., MUSIAŁ E.,2011, Porównanie i klasyfikacja warunków opadowych na podstawie wskaźnika standaryzowanego opadu i wskaźnika względnego opadu, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, t. 11 z. 4 (36), s. 107–119
  • KACZOROWSKA Z. 1962. Opady w Polsce w przekroju wieloletnim. Przegląd Geograficzny IG PAN. Nr 33. ss. 112.
  • KOSIBA A. 1948. Klimat ziem Śląskich. Zagadnienia Gospodarcze Śląska, Seria II. Wydaw. Inst. Śląs. ss. 127.
  • „Susza – Portal Gov.pl”. Susza, https://www.gov.pl/web/susza/susza. Dostęp 12 czerwiec 2024.
  • Dz.U. 2002 nr 62 poz. 558 – art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002r. o stanie klęski żywiołowej

 

— UDOSTĘPNIJ —