Kto jest kim w CMM IMGW-PIB

IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego

Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB (CMM) zostało powołane 1 stycznia 2021 r. w celu konsolidacji kompetencji w obszarze modelowania zjawisk pogodowych oraz dalszego rozwoju numerycznych modeli pogody (NMP). CMM pełni państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną w zakresie numerycznych prognoz meteorologicznych. Wiedza i doświadczenie pracowników oraz dostarczane przez Centrum produkty numerycznych modeli pogody stanowią wsparcie w działaniu operacyjnym meteorologicznych i hydrologicznych biur prognoz IMGW-PIB. Oprócz działalności operacyjnej CMM, we współpracy z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi realizuje badania naukowe w obszarze fizyki i dynamiki procesów atmosferycznych, mikrofizyki chmur, przewidywania ekstremalnych zjawisk pogodowych, zmian klimatu, dyspersji zanieczyszczeń, głębokiej konwekcji, numerycznych modeli dynamiki atmosfery, rozwoju krótkoterminowych i długoterminowych modeli pogody oraz prognoz ultra-krótkoterminowych (nowcastingowych). Ponadto w CMM prowadzone są zaawansowane badania w zakresie przygotowania, analizy oraz weryfikacji jakości danych i wyników NMP oraz ich wykorzystania w nauce i gospodarce. CMM tworzą naukowcy posiadający wysokie kompetencje w obszarach meteorologii, klimatologii, informatyki, fizyki atmosfery, metod numerycznych oraz sztucznej inteligencji.

Dyrektor Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB


Mariusz Józef Figurski, prof. dr hab. inż.

E-mail: mariusz.figurski@imgw.pl

Dyrektor CMM IMGW-PIB

Biogram:

Od 2019 r. pracownik naukowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB. Dyrektor Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB, profesor zwyczajny Politechniki Gdańskiej, absolwent Wojskowej Akademii Technicznej, w latach 1989-2016 pracownik naukowo-dydaktyczny Wojskowej Akademii Technicznej, w latach 1999-2009 pracownik Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. W latach 2006-2012 pełnił funkcję prodziekana ds. naukowych Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT, a w latach 2012–2016 prorektora Wojskowej Akademii Technicznej. W latach 2012–2016 zasiadał w Radzie Nadzorczej Laboratorium Badań Napędów Lotniczych Polonia AERO Sp. z o.o., członek Komitetów PAN: Geodezji oraz Badań Kosmicznych i Satelitarnych, w latach 2012–2016 członek Komisji ds. Infrastruktury Informacyjnej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, od 2020 ekspert Grupy Parlamentarnej ds. Przestrzeni Kosmicznej. W 2021 roku powołany przez Ministra Klimatu i Środowiska w skład Państwowej Rady Ochrony Środowiska. Kierownik (lub wykonawca) ponad 30 projektów badawczych i samodzielnych zadań badawczych dofinansowanych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Komitetu Badań Naukowych, Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz akcjach programu COST. Autor licznych publikacji naukowych o charakterze interdyscyplinarnym, popularyzator nauki. Specjalista w zakresie geodezji satelitarnej i technologii satelitarnych, modelowania ekosystemu ziemskiego i badań interdyscyplinarnych. Zainteresowania badawcze koncentrują się na opracowaniach obserwacji GNSS, meteorologii GNSS, modelowaniu pogody i klimatu oraz aplikacji numerycznych modeli pogody w nauce, gospodarce i ochronie środowiska.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mariusz_Figurski

https://mostwiedzy.pl/pl/mariusz-figurski,1137185-1

https://scholar.google.com/citations?user=p5GTFQ0AAAAJ&hl=pl&oi=ao

Marta Gruszczyńska, dr inż.

E-mail: marta.gruszczyńska@imgw.pl

Zastępca Dyrektora CMM IMGW-PIB

Biogram:

Dr nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia, absolwentka Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W 2020 roku ukończyła studia podyplomowe „Data Science – metody i technologie przetwarzania, analizy i prezentacji danych”. W latach 2017-2018 pracownik naukowo-dydaktyczny Wojskowej Akademii Technicznej, wykonawca projektów Narodowego Centrum Nauki. Od września 2018 roku związana z firmą komercyjną jako kierownik projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (tzw. „Szybka Ścieżka”) Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Od 2020 rok pracownik IMGW-PIB, początkowo w Biurze Rozwoju w Centrum Informatyki, następnie w Centrum Modelowania Meteorologicznego. Od 2021 roku kierownik Zakładu Analiz Meteorologicznych i Prognoz Długoterminowych CMM, a od kwietnia 2024r. Zastęca Dyrektora Centrum Modelowania Meteorologicznego.

Magdalena Gutowska, mgr

E-mail: magdalena.gutowska@imgw.pl

CMM IMGW-PIB

Biogram:

Absolwentka WSM w Warszawie (kierunek Zarządzanie). Od  2011 do chwili obecnej pracownik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB. W latach 2011-2020 pracownik w komórkach administracyjno – finansowych, od 2020 – w Centrum Modelowania Meteorologicznego. Głównie odpowiedzialna za wszelkie administracyjne zadania dotyczące działalności wszystkich zakładów wchodzących w skład CMM.

Zakład Nowcastingu (NOW)

Jan Szturc, dr habilitowany nauk o Ziemi, prof. IMGW-PIB

E-mail: jan.szturc@imgw.pl

Zakład Nowcasting

Biogram:

Od 1983 r. pracownik naukowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB, w latach 1992-2015 pracownik dydaktyczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (Wydział Ochrony Środowiska). W IMGW-PIB był kierownikiem Zakładu Badań Regionalnych (1985) i Biura Hydrologiczno-Meteorologicznego (1998-2004) Oddziału IMGW-PIB w Katowicach oraz od 2014 r. jest kierownikiem Zakładu Nowcastingu CMM. Jest delegatem IMGW-PIB do Naukowo-Technicznego Komitetu Doradczego EUMETNET STAC (od 2014), brał udział w realizacji wielu europejskich projektów badawczych w ramach Programów Ramowych UE, programów INTERREG oraz w akcjach programu COST. Realizował, w tym jako kierownik, krajowe projekty badawcze w ramach granów NCN i NCBiR. Jest autorem licznych publikacji naukowych z zakresu meteorologii, hydrologii i prognoz meteorologicznych.

Katarzyna Ośródka, mgr

E-mail: katarzyna.osrodka@imgw.pl

Zakład Nowcasting

Biogram:

Absolwentka zastosowań matematyki na Uniwersytecie Śląskim. W Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB pracowała w osłonie hydrologiczno-meteorologicznej, a od 2014 r. w Zakładzie Nowcastingu CMM. Zajmuje się głównie kontrolą jakości danych opadowych, w szczególności z deszczomierzy i radarów meteorologicznych. Brała udział w realizacji wielu europejskich projektów badawczych w ramach Programów Ramowych UE oraz w akcjach programu COST. Jest autorką licznych publikacji naukowych z zakresu meteorologii.

Anna Jurczyk, mgr

E-mail: anna.jurczyk@imgw.pl

Zakład Nowcasting

Biogram:

Absolwentka Wydziału Nauk o Ziemi, od 1995 r. pracownik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB, od 2014 r. w Zakładzie Nowcastingu CMM. Zajmuje się głównie opracowywaniem algorytmów i tworzeniem modeli numerycznych do estymacji i prognoz opadu oraz detekcji i prognoz groźnych zjawisk pogodowych. Brała udział w realizacji europejskich projektów badawczych w ramach Programów Ramowych UE, programów INTERREG, akcjach programu COST oraz w krajowych projektach badawczych w ramach grantów NCN i NCBiR. Jest autorką licznych publikacji naukowych z zakresu meteorologii, hydrologii i prognoz meteorologicznych.

Magdalena Pasierb, mgr

E-mail: magdalena.pasierb@imgw.pl

Zakład Nowcasting

Biogram:

Absolwentka astronomii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, od 2019 r. pracownik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB na stanowisku specjalisty w Zakładzie Nowcastingu CMM. Zajmuje się estymacją opadu na podstawie danych satelitarnych i in. Od 2021 r. jest członkiem Komitetu Zarządzającego akcji COST CA20136. Jest autorką kilku publikacji z zakresu astronomii i meteorologii.

Krystian Specht, inż.

E-mail: krystian.specht@imgw.pl

Zakład Nowcasting

Biogram:

Pracownik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB od 2019 roku, student informatyki. Pracował w Centrum Modelowania Powodziowego i Suszy (2019-2020), a od 2020 r. jest młodszym specjalistą w Zakładzie Nowcastingu CMM. Jest współtwórcą oprogramowania modeli numerycznych pracujących operacyjnie w Zakładzie.

Mateusz Giszterowicz, inż.

E-mail: mateusz.giszterowicz@imgw.pl

Zakład Nowcasting

Biogram:

Pracownik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB od 2008 r. Początkowo pracował w Ośrodku Teledetekcji Satelitarnej, a od 2014 r. w Zakładzie Nowcastingu CMM. W ramach europejskiego projektu INCA-CE koordynował pracami nad wdrożeniem modelu prognostycznego INCA do pracy operacyjnej w IMGW-PIB. Obecnie jest odpowiedzialny za utrzymanie i rozwój modelu INCA-PL2 oraz za infrastrukturę informatyczną Zakładu Nowcastingu. Brał udział w pracach nad projektami realizowanymi w IMGW-PIB oraz jest autorem kilku publikacji.

Agnieszka Kurcz, mgr

E-mail: agnieszka.kurcz@imgw.pl

Zakład Nowcasting

Biogram:

Absolwentka astronomii na Uniwersytecie Jagiellońskim, od 2017 r. pracownik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB na stanowisku specjalisty w Zakładzie Nowcastingu CMM. Współpracowała z Obserwatorium Astronomicznym UJ i Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika w Warszawie. W IMGW-PIB zajmuje się m.in. kalibracją modeli numerycznych, jest autorką kilku publikacji z zakresu astronomii i meteorologii.

Przemysław Baran, dr

E-mail: przemyslaw.baran@imgw.pl

Zakład Nowcasting

Biogram:

Doktor nauk technicznych. Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczej w Krakowie. Pracował w Katedrze Inżynierii Wodnej i Geotechniki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, gdzie jako pracownik naukowo-dydaktyczny specjalizował się w geotechnice, głównie w ocenie stateczności podłoża, zboczy i skarp budowli ziemnych. Pracę w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB rozpoczął w 2019 r. W Zakładzie Nowcastingu CMM zajmuje się m.in. współtworzeniem numerycznych modeli zjawisk pogodowych.

Zakład Prognoz Numerycznych ALADIN

Bogdan Bochenek, dr nauk o Ziemi

E-mail: bogdan.bochenek@imgw.pl

Zakład ALADIN

Biogram:

Od 2010 r. pracownik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB a od 2017 r. kierownik zespołu CMM-ALADIN zajmującego się utrzymaniem i rozwojem modeli konsorcjum ACCORD (wcześniej ALADIN). Od 2020 r. kieruje zespołem zajmującym się rozwojem fizyki modelu ALARO w międzynarodowym konsorcjum RC LACE. W IMGW-PIB jak i w międzynarodowych konsorcjach zajmuje się kwestiami rozwoju mikrofizyki modelu ALARO, prognoz pokrywy śnieżnej modelem CROCUS, weryfikacją wyników numerycznych modeli pogody, wykorzystaniem numerycznych modeli pogody w analizach klimatologicznych oraz zagadnieniem poprawiania wyników numerycznych modeli pogody poprzez zastosowanie metod uczenia maszynowego. Jest autorem licznych publikacji naukowych z zakresu meteorologii, klimatologii, uczenia maszynowego i prognoz meteorologicznych.

Małgorzata Szczęch-Gajewska, mgr

E-mail: malgorzata.szczech@imgw.pl

Zakład ALADIN

Biogram:

Absolwentka astronomii na Uniwersytecie Jagiellońskim, od 1997 r. pracownik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB na stanowisku specjalisty w Zakładzie Prognoz Numerycznych ALADIN. W latach 2000-2004 stypendystka projektu ALATNET (Tuluza, Francja) – temat ‘Use of IASI/AIRS data over land’ – przygotowanie asymilacji do globalnego modelu ARPEGE danych z (tworzonych wówczas) zaawansowanych satelitarnych czujników meteorologicznych IASI i AIRS. W IMGW-PIB zajmowała się przygotowaniem środowiska, postprocessingiem, wizualizacją i weryfikacją modeli ALADIN od początku ich eksploatacji w IMGW-PIB. Wielokrotnie przebywała na stażach naukowych i technicznych związanych z rozwojem modeli ALADIN. Obecnie zajmuje się m.in. wdrażaniem asymilacji danych do lokalnej wersji modelu ALARO, wizualizacją wyników oraz nadzorem nad pracą operacyjną modeli w ZPN ALADIN. Od przystąpienia IMGW-PIB do RC LACE jest członkiem LACE Steering Committee. Jest autorką kilku publikacji z zakresu astronomii i meteorologii.

Piotr Sekuła, dr

E-mail: piotr.sekula@imgw.pl

Zakład ALADIN

Biogram:

Doktor nauk fizycznych, absolwent kierunku Fizyka Techniczna realizowanego na wydziale Fizyki i Informatyki stosowanej AGH w Krakowie. Obecnie pracuje na stanowisku inżynieryjno-badawczym, pracę w Instytucie rozpoczął w 2017 roku. W Instytucie zajmował się zagadnieniami z zakresu optymalizacji modeli numerycznych ALADIN oraz analiz głębokiej konwekcji i typu opadu atmosferycznego.  Uczestniczy w dwóch projektach międzynarodowych związanych z modelowaniem warunków atmosferycznych w wysokie rozdzielczości oraz dyspersji gazów cieplarnianych w szerokiej skali przestrzennej. Jest autorem kilku publikacji z zakresu meteorologii, numerycznego modelowania pogody oraz jakości powietrza.

Gabriel Stachura, mgr

E-mail: gabriel.stachura@imgw.pl

Zakład ALADIN

Biogram:

Absolwent geofizyki na Akademii Górniczo-Hutniczej a także hydrologii, meteorologii i klimatologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W IMGW od 2020 roku na stanowisku młodszego specjalisty w zespole CMM-ALADIN. Zajmuje się głównie zastosowaniem metod uczenia maszynowego na etapie postprocessingu prognoz numerycznych oraz modelowaniem procesów na powierzchni ziemi ze szczególnym uwzględnieniem pokrywy śnieżnej. Brał udział w pracach rozwojowych konsorcjum RC-LACE w zakresie bardziej efektywnego wykorzystania bocznych warunków brzegowych do modeli lokalnych. Jego zainteresowania obejmują pogodę i klimat obszarów górskich oraz pokrywę śnieżną. Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJ (temat: Uczenie maszynowe w przetwarzaniu wyników numerycznych modeli pogody i klimatu).

Marcin Kolonko, dr

E-mail: marcin.kolonko@imgw.pl

Zakład ALADIN

Biogram:

Dr nauk fizycznych, absolwent kierunku astronomia na Uniwersytecie Jagiellońskim (2000). Przez ponad 10 lat zajmował się fizyką i obserwacjami gwiazd neutronowych. W IMGW-PIB od 15 lat, wykłada praktykantom i synoptykom zagadnienia z zakresu modelowania numerycznego i rodziny modeli ALADIN. Konserwuje stronę internetową zespołu. Jest autorem publikacji nt. derecho w Polsce w 2017 r. Napisał i wydał książkę „Astro-notki dla ludzi gór czyli astronomia dla humanistów”. Na co dzień wędruje po Beskidach, Gorcach i Tatrach. Członek Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii i Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.

Natalia Szopa

E-mail: natalia.szopa@imgw.pl

Zakład ALADIN

Biogram:

Absolwentka kierunku matematyczno-fizycznego University of Strathclyde w Glasgow. Obroniła pracę licencjacką dotyczycącą wpływu teorii chaosu na prognozowanie pogody. Studentka drugiego stopnia na kierunku matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, w ramach pracy magisterskiej bada możliwość zastosowania narządzi matematycznych do poprawy wyników prognoz numerycznych modeli pogody. W IMGW od 2022 roku na stanowisku młodszego specjalisty w zespole CMM-ALADIN. Zajmuje się zastosowaniem metod statystycznych i matematycznych do poprawy prognoz numerycznych modeli atmosfery oraz rozwojem dynamiki w modelu ALARO.

Jadwiga Róg

E-mail: jadwiga.rog@imgw.pl

Zakład ALADIN

Biogram:

Absolwentka astronomii oraz hydrologii, meteorologii i klimatologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W ramach swojej pracy magisterskiej badała wpływ wybuchów wulkanów na usłonecznienie na przykładzie krakowskiej serii heliograficznej pod opieką dr hab. Doroty Matuszko prof. UJ. Dołączyła do zespołu CMM-ALADIN na początku 2024 roku. Interesuje się dynamiką chmur i zjawiskami pogody kosmicznej.

Zakład Prognoz Numerycznych COSMO

Andrzej Wyszogrodzki, dr hab., prof. IMGW-PIB

E-mail: andrzej.wyszogrodzki@imgw.pl

Zakład COSMO

Biogram:

Absolwent Zakładu Fizyki Atmosfery, Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia doktoranckie w roku 2001, w tym samym roku zatrudniony w IGF-UW na stanowisku asystenta. W latach 2001-2004 odbywał staż podoktorski w Los Alamos National Laboratory (LANL), NM, USA; w latach 2004-2005 zatrudniony na pozycji badawczej w IBM Thomas J. Watson Research Center, Yorktown Heights, NY, USA; a w latach 2005-2013 na stanowisku ‘project scientist’ w National Center for Atmospheric Research (NCAR), Boulder, USA. Od roku 2013 kieruje zespołem COSMO w IMGW-PIB oraz reprezentuje Instytut w strukturach zarządczych konsorcjum COSMO. W latach 2017-2018 pełnił funkcję przewodniczącego konsorcjum: ‘chairman of the COSMO steering committee’.  Brał udział w realizacji projektów badawczych w zakresie transportu i dyspersji w obszarze warstwy granicznej atmosfery, przepływów w obszarach zabudowanych, procesów mikrofizycznych, awiacji, etc. w ramach funduszy NSF/FAA/DOE/DTRA (USA), NCN, Programów Ramowych UE, akcji COST, oraz projektów COSMO. Jest autorem ok. 40 publikacji naukowych z zakresu meteorologii oraz modelowania numerycznego procesów atmosferycznych.

Michał Ziemiański, dr

E-mail: michal.ziemianski@imgw.pl

Zakład COSMO

Biogram:

Doktor filozofii Uniwersytetu w Reading (Wielka Brytania), po nostryfikacji w Polsce doktor nauk fizycznych, absolwent studiów astronomicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Zatrudniony w IMGW, początkowo jako obserwator i informator lotniczo-meteorologiczny na lotnisku w Gdańsku-Rębiechowie, potem jako synoptyk prognoz ogólnych, lotniczych i morskich w Biurze Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW w Gdyni, a następnie adiunkt. Uczestnik VII Wyprawy Polarnej PAN do Hornsundu na Spitsbergenie. Absolwent Advanced Forecasting Course brytyjskiego Met. Office. Od roku 1993 do 2001 reprezentant Polski w Komisji Meteorologii Morskiej WMO. W 2000 roku ukończył studium doktoranckie na Uniwersytecie w Reading, był Visiting Scientist w Joint Centre for Mesoscale Meteorology w Reading w roku 1994 oraz w National Center for Atmosmospheric Research w Boulder, USA, w latach 2002-2003. W okresie 2007-2008 Zastępca Dyrektora IMGW ds. Prognoz Meteorologicznych, a w latach 2009-2012 kierownik Działu Rozwoju Metod Numerycznych Instytutu w Warszawie. Od roku 2007 do 2011 reprezentant Instytutu w Steering Committee konsorcjum COSMO, a w latach 2012-2016 jego Scientific Project Manager. W latach 2004-2007 zatrudniony także na Uniwersytecie Gdańskim. Prowadził wykłady na Politechnice Gdańskiej, Uniwersytecie Gdańskim oraz w Instytucie Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Brał udział w realizacji projektów Ministerstwa Nauki, konsorcjum COSMO oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zajmuje się problemami związanymi z dynamiką atmosfery, procesami głębokiej konwekcji oraz rozwojem numerycznych modeli dynamiki atmosfery i modeli pogody. Autor przeszło 20 publikacji naukowych z tego zakresu.

Andrzej Mazur, dr

E-mail: andrzej.mazur@imgw.pl

Zakład COSMO

Biogram:

Doktor nauk technicznych, absolwent Zakładu Biofizyki wydziału fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Po ukończeniu studiów w latach 1988-91 pracował w Instytucie Biologii Doświadczalnej, w Pracowni Fizjologii Ruchów Komórkowych na stanowisku asystenta. Od roku 1992 jest pracownikiem IMGW (IMGW-PIB): w latach 1992-2002 na stanowisku asystenta w Ośrodku Meteorologii, w latach 2003-2013 jako naczelny inżynier i kierownik Działu Numerycznych Prognoz Meteorologicznych (DNPM), w latach 2013-2019 jako adiunkt w DNPM. Od roku 2020 jest adiunktem w Centrum Modelowania Meteorologicznego (CMM). W roku 2008 uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie ochrona środowiska. W roku 2013 ukończył Studia Podyplomowe „Zarządzanie projektami Informatycznymi” Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Brał udział w realizacji projektów badawczych i wdrożeniowych w zakresie modelowania meteorologicznego i modelowania dyspersji w warstwie granicznej atmosfery, w tym zwłaszcza projektu SMOK (System Monitoringu i Osłony Kraju), którego celem była odbudowa i modernizacja sieci pomiarowo-obserwacyjnej IMGW, implementacja numerycznych modelu meteorologicznego na superkomputerze SGI-3800, jak również projektu KLIMAT – „Zmiany klimatu a monitoring i prognozowanie stanu środowiska atmosferycznego”. Od roku 2003 jest członkiem zespołu konsorcjum modelowania COSMO (Consortium for Small-scale Modelling) w IMGW-PIB. Od roku 2016 był zastępcą, a od 2022 jest koordynatorem czwartej grupy roboczej (Working Group 4, WG4) COSMO – ”Interpretation and Applications”. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu modelowania numerycznego dyspersji i procesów meteorologicznych w atmosferze, w tym około 20 publikacji indeksowanych, ponad 10 innych publikacji oraz 30 prezentacji i wystąpień na konferencjach naukowych. Jest autorem lub współautorem kilku monografii naukowych z zakresu badań klimatu Polski oraz modelowania dyspersji atmosferycznej zanieczyszczeń.

Grzegorz Duniec, dr

E-mail: grzegorz.duniec@imgw.pl

Zakład COSMO

Biogram:

Doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki w specjalności fizyka teoretyczna i fizyka matematyczna. W IMGW-PIB zatrudniony od 1999 roku. Początkowo na stanowisku obserwatora meteorologicznego a następnie informatora lotniczo-meteorologicznego w Regionalnej Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej Łódź-Lublinek w Łodzi. Od 2003 roku związany z Zakładem Prognoz Meteorologicznych COSMO. Współpracował z Instytutem Agrofizyki PAN w Lublinie. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia mikrofizyki i dynamiki chmur i opadów, elektryczności chmur, fizyki gleby, meteorologii synoptycznej, parametryzacji procesów fizycznych zachodzących w atmosferze oraz w glebie w numerycznych modelach pogody. Początkowo pracował nad parametryzacjami w fizyce warstwy granicznej atmosfery pod opieką prof. Zbigniewa Sorbjana. Następnie uczestniczył w wielu projektach realizowanych w ramach konsorcjum COSMO. Jest autorem i współautorem wielu publikacji z meteorologii oraz kilkunastu publikacji popularnonaukowych z astronomii i meteorologii.

Damian Wójcik, dr

E-mail: damian.wojcik@imgw.pl

Zakład COSMO

Biogram:

Doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynierii środowiska, górnictwa i energetyki, absolwent kierunków informatyka i fizyka na Uniwersytecie Warszawskim. Pracuje na stanowisku inżynieryjno-technicznym w Instytucie od 2010 roku. Tu też uzyskał stopień doktora w 2022 roku. W Instytucie zajmował się zagadnieniami z zakresu analizy i modelowania głębokiej konwekcji oraz implementacją i operacyjnym zastosowaniem modelu prognozy pogody COSMO-EULAG.  Realizował krajowe projekty badawcze (NCN) oraz projekty naukowe konsorcjum COSMO. Jest autorem kilku publikacji z zakresu meteorologii i numerycznego modelowania pogody. Obecnie jest na urlopie długoterminowym.

Andrzej Chmielewski, mgr

E-mail: andrzej.chmielewski@imgw.pl

Zakład COSMO

Biogram:

Absolwent ZFA IGF UW. Pracował w CBH WLOPK, T&S na stanowisku programisty. W IMGW PIB zajmuje się przetwarzaniem danych meteorologicznych – mała baza danych.

Marcin Grzelczyk, mgr

E-mail: marcin.grzelczyk@imgw.pl

Zakład COSMO

Biogram:

Absolwent Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego o specjalizacji Geologia Złożowa i Gospodarcza. Przez ponad 10 lat w zawodzie, w branży poszukiwawczo -wydobywczej rozwijał umiejętności analityczne by związać się od roku 2020 z IMGW-PIB. Od 2022r. ściśle związany z COSMO. Pracując w Centrum Modelowania Meteorologicznego odpowiedzialny jest za produkcję QNH (ciśnienie do poziomu morza), administrację serwerami, webmaster (w tym ekspert WordPress), znając kilka języków programowania wspiera zespół jako developer oraz DevOps. Obecnie rozwija projekt prywatnych stacji meteorologicznych (PWS). Choć jeszcze nie jest autorem publikacji naukowych to poważnie rozważa rozpoczęcie nauki w Szkole Doktorskiej.

Ahmad Ababaei

E-mail: ahmad.ababaei@imgw.pl

Zakład COSMO

Biogram:

Numerical modelling of dispersed turbulent flows considering particle scale interactions (NCN Project: SHENG 1) under Supervision of dr hab. Najważniejsze dokonania naukowe: https://doi.org/10.1017/jfm.2021.229

Bogdan Rosa, dr hab.

E-mail: bogdan.rosa@imgw.pl

Zakład COSMO

Biogram:

Bogdan Rosa ukończył studia magisterskie i doktoranckie na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2006-2008 pracował na Uniwersytecie w Delaware (USA) w Instytucie Inżynierii Mechanicznej. W IMGW-PIB pracuje od 2009. Jego badania koncentrują się na modelowaniu przepływów wielofazowych i rozwoju rdzenia dynamicznego dla modelu prognozowania pogody COSMO. Pomysłodawca i współtwórca wydajnego obliczeniowo programu komputerowego do modelowania dynamiki cząstek inercyjnych w przepływach turbulentnych. Kierownik kilku zewnętrznych projektów badawczych; odpowiedzialny za przygotowanie, zarządzanie zespołem i administrowanie. Stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych otrzymał w 2017 r.

Witold Interewicz, mgr inż.

E-mail: witold.interewicz@imgw.pl

Zakład COSMO

Biogram:

Absolwent Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Współrealizator projektów w konsorcjum COSMO (CITTA, C2I, SPRED, UTCS, QPF). Współautor kilku publikacji.

Joanna Linkowska, mgr

E-mail: joanna.linkowska@imgw.pl

Zakład COSMO

Biogram:

Absolwentka Zakładu Fizyki Atmosfery, Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W IMGW PIB zajmuje się weryfikacją modeli COSMO i ICON. Z ramienia konsorcjum COSMO, jest członkinią EUMETNET C-SRNWP Expert Team w grupie Diagnostics, validation and verification. Bierze udział w projektach naukowo – badawczych. Obecnie jest liderką międzynarodowego projektu EPOCS (Evaluate Personal Weather Station and Opportunistic Sensor Data CrowdSourcing), realizowanego w ramach konsorcjum COSMO.

Martyna Zosicz, mgr

E-mail: martyna.zosicz@imgw.pl

Zakład COSMO

Biogram:

Absolwentka studiów drugiego stopnia Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska. W swojej pracy magisterskiej pod tytułem “Struktura czasowo-przestrzenna zmian klimatu w lasach Polski w XXI w.” zajęła się analizą wybranych elementów klimatu i ich wpływu na polskie lasy w rozumieniu całościowym oraz gatunkowym. Swoje zainteresowanie klimatem i jego zmianami rozpoczęła na studiach licencjackich na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych, gdzie w ramach pracy dyplomowej zajęła analizą wybranych miejskich planów adaptacyjnych w świetle zachodzących zmian klimatu. W ramach studiów uczestniczyła również w międzynarodowej konferencji “4th Disaster Risk Reduction Conference”, która odbyła się w Warszawie. Od września 2023 roku pracuje w Centrum Modelowania Meteorologicznego co pozwala jej łączyć pracę z zainteresowaniami.

Artur Surowiecki, mgr

E-mail: artur.surowiecki@imgw.pl

Zakład COSMO

Biogram:

Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego – ukończył studia I i II stopnia na kierunku Geografia na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych. W latach 2019-2023 nauczyciel akademicki na tymże wydziale. Jego przedmiotem zainteresowań naukowych są groźne zjawiska atmosferyczne ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk powstałych w wyniku oddziaływania głębokiej konwekcji. Badania, które prowadzi, koncentrują się wokół klimatologicznych i meteorologicznych aspektów występowania zjawisk konwekcyjnych, czego efektem są publikacje w cenionych zagranicznych czasopismach naukowych. Założyciel i prezes zarządu Stowarzyszenia Skywarn Polska, brał udział w pracach komisji parlamentarnej nad ustawą o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, która umożliwiła dostęp do danych meteorologicznych. W ramach prac w Stowarzyszeniu Skywarn Polska zainicjował system wydawania prognoz orientacyjnych siły i aktywności burz dla Polski i opracował jego zasady funkcjonowania.

Bartłomiej Sobczyk, mgr

E-mail: bartlomiej.sobczyk@imgw.pl

Zakład COSMO

Biogram:

Geograf, student drugiego stopnia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych. W pracy magisterskiej bada wpływ zmian klimatu na warunki występowania wezbrań roztopowych w Polsce. Zajmował się również badaniami nad wpływem cyrkulacji NAO na poziom stanu wody w Bałtyku, występowaniem miejskiej wyspy ciepła w Międzyzdrojach, zmianami struktury odpływu rz. Ilanki czy funkcjonowaniem zbiorników retencyjnych RZGW w Poznaniu w kontekście zmian klimatycznych i potrzeb wodnych. Doświadczenie zbierał m.in. w Wodach Polskich i Lasach Państwowych. Prywatnie z zamiłowania szachista, entuzjasta Włoch i wszystkiego co włoskie.

Zakład Analiz Meteorologicznych i Prognoz Długoterminowych (ZAMiPD)

Tomasz Strzyżewski, mgr

E-mail: tomasz.strzyzewski@imgw.pl

Zakład ZAMiPD

Biogram:

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zapalony żeglarz, kapitan jachtowy pływający głównie tam, gdzie zimno – Spitsbergen, Islandia, Północna Norwegia. Uczestnik XLII Wyprawy Polarnej UMK na Spitsbergen. Za kołem podbiegunowym spędził ponad rok życia, jednak silny wiatr przywiał go z powrotem do kraju i od 2018 roku osiadł w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB w Gdyni, najpierw w Centrum Modelowania Powodziowego i Suszy, a od 2020 roku w Zakładzie Analiz Meteorologicznych i Prognoz Długoterminowych CMM. Zainteresowania badawcze związane z jego doktoratem oraz aktualną pracą w Instytucie to przede wszystkim modelowanie rozkładu pola wiatru, modelowanie hydrologiczne, zjawiska zatorowe, pogoda pożarowa.

Weronika Wrońska, mgr inż.

E-mail: weronika.wronska@imgw.pl

Zakład ZAMiPD

Biogram:

Absolwentka Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (kierunek Inżynieria Środowiska). Od 2019 do chwili obecnej pracownik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB. W latach 2019-2020 pracownik w Centrum Modelowania Powodziowego i Suszy, od 2020 – w Zakładzie Analiz Meteorologicznych i Prognoz Długoterminowych CMM. Głównie odpowiedzialna za opracowanie i publikacje prognoz długoterminowych.

Radosław Droździoł, dr

E-mail: radoslaw.drozdziol@imgw.pl

Zakład ZAMiPD

Biogram:

Doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk o Ziemi i środowisku. Absolwent Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego (specjalizacja – kształtowanie i ochrona środowiska) oraz Instytutu Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach (specjalizacja – gleboznawstwo, klasyfikacja i kartografia gleb). W latach 2005-2010 geodeta w kilku przedsiębiorstwach geodezyjno-informatycznych. W latach 2010-2021 starszy specjalista hydrolog w Dziale Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej w Katowicach, w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytucie Badawczym. W latach 2020-2021 kierownik zadań badawczych związanych z analizą przydatności prywatnych stacji meteorologicznych do zagęszczenia sieci telemetrycznej PSHM (CITIZEN SCIENCE). Od roku 2021 starszy specjalista w Zakładzie Analiz Meteorologicznych i Prognoz Długoterminowych Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB. Zajmuje się głównie analizą danych pochodzących z amatorskich stacji meteorologicznych. Administrator konta Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB na X i Facebook. Odpowiedzialny za zadanie data crowdsourcing w ramach strategii IMGW-PIB w latach 2021-2025.

Adam Jaczewski, dr

E-mail: adam.jaczewski@imgw.pl

Zakład ZAMiPD

Biogram:

Dr nauk o Ziemi w zakresie geofizyki, absolwent Zakładu Fizyki Atmosfery w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2003 pracownik IMGW na stanowisku asystenta w Ośrodku Aerologii w Legionowie, od 2005 na stanowisku adiunkta. W latach 2004-2005 jako naukowiec wizytujący w Instytucie Fizyki Środowiska Uniwersytetu w Bremie realizował projekt badawczy pt. „Studies on distribution and variability of water vapour concentrations on base of remote sensing and in-situ data” w ramach Szóstego Programu Ramowego UE. W latach 2005-2009 kierował Pracownią Analiz i Badań Atmosfery w Ośrodku Aerologii, a następnie do 2014 Zakładem Modelowania Klimatycznego i Prognoz Sezonowych. W latach 2015-2020 w Zespole Prognoz Numerycznych COSMO, obecnie w Zakładzie Analiz Meteorologicznych i Prognoz Długoterminowych CMM.

Brał udział w kilku akcjach Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (COST) w zakresie badań nad zmianą klimatu. W latach 2008-2012 uczestniczył w opracowaniu scenariuszy dynamicznych zmian klimatu Polski w projekcie POIG „KLIMAT”. Od 2020 edytor sekcji „Climatology and Meteorology” czasopisma Meteorology Hydrology and Water Management.

Autor lub współautor kilkudziesięciu komunikatów konferencyjnych oraz kilkunastu publikacji z zakresu monitoringu atmosfery, modelowania klimatu oraz zastosowań numerycznych modeli pogody. W swoich badaniach wykorzystuje numeryczne modele pogody i klimatu. Obecnie jest zaangażowany w prace związane z wdrożeniem parametryzacji miejskich w numerycznych modelach pogody COSMO, ICON i WRF oraz przygotowaniem symulacji klimatycznych w inicjatywie EURO-CORDEX.

Karina Kózka, mgr inż.

E-mail: karina.kozka@imgw.pl

Zakład ZAMiPD

Biogram:

Absolwentka Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego (specjalizacja Ochrona Środowiska). W latach 2016 – 2019 specjalista hydrolog w Biurze Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu IMGW-PIB. Od 2020 roku do lipca 2021 synoptyk hydrolog oraz p.o. lokalnego administratora systemu hydrologii w Biurze Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu. Od lipca 2021 starszy specjalista w Zakładzie Analiz Meteorologicznych i Prognoz Długoterminowych CMM. Zajmuje się głównie pracami nad rozwojem prognoz długoterminowych, jak ich opracowywaniem. Uczestniczy również w pracach nad wdrożeniem modelu WRF-Hydro.

Alan Mandal, dr

E-mail: alan.mandal@imgw.pl

Zakład ZAMiPD

Biogram:

Dr nauk o Ziemi w zakresie geografii, absolwent Uniwersytetu Śląskiego. Od 2010 roku pracownik IMGW-PIB. W latach 2010-2020 meteorolog w Centrum Hydrologiczno-Meteorologicznej Sieci Pomiarowo-Obserwacyjnej. Od 2020 roku związany z Zakładem Analiz Meteorologicznych i Prognoz Długoterminowych CMM. Zajmuje się głównie wizualizacją danych meteorologicznych oraz rozwojem social mediów i strony internetowej CMM, a także analizą danych meteorologicznych, prognozami długoterminowymi i zagrożeniem pożarowym. Autor publikacji z zakresu geografii, socjologii i psychologii.

Robert Przyłuski, mgr

E-mail: robert.przyluski@imgw.pl

Zakład ZAMiPD

Biogram:

Magister astronomii, absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Aktualnie uczestnik Szkoły Doktorskiej GeoPlanet w dziedzinie astronomii. Od lipca 2022 roku zatrudniony na stanowisku specjalisty w Zakładzie Analiz Meteorologicznych i Prognoz Długoterminowych. Zajmuje się głownie pogodą kosmiczną, analizą i wizualizacją danych z numerycznych modeli pogody.

Joanna Wieczorek, dr

E-mail: joanna.wieczorek@imgw.pl

Zakład ZAMiPD

Biogram:

doktor nauk o Ziemi, absolwentka Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja: klimatologia i ochrona atmosfery, wraz z dodatkowymi uprawnieniami pedagogicznymi) oraz Międzywydziałowych Studiów Doktoranckich w zakresie nauk Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2010-2014 autorka opracowań środowiskowych na cele inwestycyjne. W latach 2011-2014 kierownik pionierskich badań wydzielania melatoniny u turystów w okresie dnia i nocy polarnej, w ramach polsko-japońskiego interdyscyplinarnego projektu badawczego p.t.: Wpływ nagłych zmian naturalnych warunków radiacyjnych i oświetleniowych na produkcję melatoniny u osób przemieszczających się z zachowaniem strefy czasowej. Od 2016 r recenzent oryginalnych prac badawczych z zakresu biometeorologii człowieka w czasopismach międzynarodowych i krajowych. W latach 2014-2018 lider w Zespole Biometeorologii, w Zespole Prognoz Specjalistycznych w Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju IMGW-PIB; odpowiedzialna za projekty rozwojowo-wdrożeniowe realizowane ze środków statutowych IMGW-PIB, m.in. opracowanie i wdrożenie koncepcji serwisu biometeo.imgw.pl, opracowanie merytoryczne i wdrożenie codziennych aktualizacji prognoz wskaźnikowych. Po dłuższym urlopie, od 2022 roku zaangażowana w pracę operacyjną i przygotowanie codziennych komunikatów oceny biometeorologicznej pogody prognozowanej. Od roku 2023 starszy specjalista w Zakładzie Analiz Meteorologicznych i Prognoz Długoterminowych Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB.

Specjalistka w zakresie klimatologii fizjologicznej i biometeorologii, zaangażowana w projekty interdyscyplinarne, łączące nauki geograficzne, medyczne i biologiczne; popularyzatorka wiedzy o wpływie pogody na organizm człowieka. Zainteresowania badawcze koncentrują się na badaniu zależności między czynnikami środowiskowymi, a efektami zdrowotnymi oraz na możliwości aplikacji wyników w/w badań w prognozach potencjalnego wpływu, wspierających adaptację populacji do zmiany klimatu.

Piotr Szuster, mgr inż.

E-mail: piotr.szuster@imgw.pl

Zakład ZAMiPD

Biogram:

Jest absolwentem Politechniki Krakowskiej – ukończył studia I oraz II stopnia na wydziale Fizyki Matematyki i Informatyki, uzyskując tytuł magistra inżyniera w dziedzinie informatyki. Od 2016 nauczyciel akademicki na Politechnice Krakowskiej. Doktorant w Katedrze Informatyki wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Autor publikacji naukowych w dziedzinie informatyki oraz współautor publikacji w dziedzinie klimatologii i meteorologii (Journal of Climate). Cytowany w raporcie IPCC (2021). Członek zarządu Skywarn Polska. W ramach działalności w stowarzyszeniu Skywarn Polska stworzył system ostrzeżeń meteorologicznych SkyPredict 2. Pracował w komisjach parlamentarnych nad ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, nowelizującą ustawę prawo wodne, umożliwiająca dostęp do danych meteorologicznych. W 2019 roku podczas posiedzenia sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki przedstawił posłom i urzędnikom państwowym przyczyny tragedii w Tatrach, podczas której burza pochłonęła kilka ofiar śmiertelnych i ponad 150 rannych. Współautor biblioteki thundeR wykorzystywanej przez NASA Langley Research Center.

Natalia Pilguj, dr

E-mail: natalia.pilguj@imgw.pl

Zakład ZAMiPD

Biogram:

Doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk o Ziemi i środowisku, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. W ramach stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, w 2021 roku prowadziła badania w jednej z najbardziej rozpoznawalnych instytucji zajmujących się badaniami zjawisk burzowych – NOAA National Severe Storms Laboratory (Norman, Oklahoma, Stany Zjednoczone). Kierowniczka i wykonawczyni projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Jej prace koncentrują się na badaniach zmian klimatycznych oraz analizie warunków w jakich rozwijają się ekstremalne zjawiska pogodowe, przede wszystkim burze i trąby powietrzne. Pracuje z numerycznymi modelami pogody, w celu analizy zjawisk konwekcyjnych oraz wskazywania możliwości poprawy ich prognozowania. Autorka publikacji w renomowanych czasopismach z zakresu nauk o atmosferze, takich jak Journal of Climate, Geophysical Research Letters, czy Bulletin of the American Meteorological Society.


Udostępnij