Kto jest kim w CMM IMGW-PIB

IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego

Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB (CMM) zostało powołane 1 stycznia 2021 r. w celu konsolidacji kompetencji w obszarze modelowania zjawisk pogodowych oraz dalszego rozwoju numerycznych modeli pogody (NMP). CMM pełni państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną w zakresie numerycznych prognoz meteorologicznych. Wiedza i doświadczenie pracowników oraz dostarczane przez Centrum produkty numerycznych modeli pogody stanowią wsparcie w działaniu operacyjnym meteorologicznych i hydrologicznych biur prognoz IMGW-PIB. Oprócz działalności operacyjnej CMM, we współpracy z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi realizuje badania naukowe w obszarze fizyki i dynamiki procesów atmosferycznych, mikrofizyki chmur, przewidywania ekstremalnych zjawisk pogodowych, zmian klimatu, dyspersji zanieczyszczeń, głębokiej konwekcji, numerycznych modeli dynamiki atmosfery, rozwoju krótkoterminowych i długoterminowych modeli pogody oraz prognoz ultra-krótkoterminowych (nowcastingowych). Ponadto w CMM prowadzone są zaawansowane badania w zakresie przygotowania, analizy oraz weryfikacji jakości danych i wyników NMP oraz ich wykorzystania w nauce i gospodarce. CMM tworzą naukowcy posiadający wysokie kompetencje w obszarach meteorologii, klimatologii, informatyki, fizyki atmosfery, metod numerycznych oraz sztucznej inteligencji.

Dyrektor Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB


Mariusz Józef Figurski, prof. dr hab. inż.

E-mail: mariusz.figurski@imgw.pl

Dyrektor CMM IMGW-PIB

Biogram:

Od 2019 r. pracownik naukowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB. Dyrektor Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB, profesor zwyczajny Politechniki Gdańskiej, absolwent Wojskowej Akademii Technicznej, w latach 1989-2016 pracownik naukowo-dydaktyczny Wojskowej Akademii Technicznej, w latach 1999-2009 pracownik Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. W latach 2006-2012 pełnił funkcję prodziekana ds. naukowych Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT, a w latach 2012–2016 prorektora Wojskowej Akademii Technicznej. W latach 2012–2016 zasiadał w Radzie Nadzorczej Laboratorium Badań Napędów Lotniczych Polonia AERO Sp. z o.o., członek Komitetów PAN: Geodezji oraz Badań Kosmicznych i Satelitarnych, w latach 2012–2016 członek Komisji ds. Infrastruktury Informacyjnej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, od 2020 ekspert Grupy Parlamentarnej ds. Przestrzeni Kosmicznej. W 2021 roku powołany przez Ministra Klimatu i Środowiska w skład Państwowej Rady Ochrony Środowiska. Kierownik (lub wykonawca) ponad 30 projektów badawczych i samodzielnych zadań badawczych dofinansowanych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Komitetu Badań Naukowych, Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz akcjach programu COST. Autor licznych publikacji naukowych o charakterze interdyscyplinarnym, popularyzator nauki. Specjalista w zakresie geodezji satelitarnej i technologii satelitarnych, modelowania ekosystemu ziemskiego i badań interdyscyplinarnych. Zainteresowania badawcze koncentrują się na opracowaniach obserwacji GNSS, meteorologii GNSS, modelowaniu pogody i klimatu oraz aplikacji numerycznych modeli pogody w nauce, gospodarce i ochronie środowiska.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mariusz_Figurski

https://mostwiedzy.pl/pl/mariusz-figurski,1137185-1

https://scholar.google.com/citations?user=p5GTFQ0AAAAJ&hl=pl&oi=ao

Magdalena Gutowska, mgr

E-mail: magdalena.gutowska@imgw.pl

CMM IMGW-PIB

Biogram:

Absolwentka WSM w Warszawie (kierunek Zarządzanie). Od  2011 do chwili obecnej pracownik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB. W latach 2011-2020 pracownik w komórkach administracyjno – finansowych, od 2020 – w Centrum Modelowania Meteorologicznego. Głównie odpowiedzialna za wszelkie administracyjne zadania dotyczące działalności wszystkich zakładów wchodzących w skład CMM.

Zakład Nowcastingu (NOW)

Jan Szturc, dr habilitowany nauk o Ziemi, prof. IMGW-PIB

E-mail: jan.szturc@imgw.pl

Zakład Nowcasting

Biogram:

Od 1983 r. pracownik naukowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB, w latach 1992-2015 pracownik dydaktyczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (Wydział Ochrony Środowiska). W IMGW-PIB był kierownikiem Zakładu Badań Regionalnych (1985) i Biura Hydrologiczno-Meteorologicznego (1998-2004) Oddziału IMGW-PIB w Katowicach oraz od 2014 r. jest kierownikiem Zakładu Nowcastingu CMM. Jest delegatem IMGW-PIB do Naukowo-Technicznego Komitetu Doradczego EUMETNET STAC (od 2014), brał udział w realizacji wielu europejskich projektów badawczych w ramach Programów Ramowych UE, programów INTERREG oraz w akcjach programu COST. Realizował, w tym jako kierownik, krajowe projekty badawcze w ramach granów NCN i NCBiR. Jest autorem licznych publikacji naukowych z zakresu meteorologii, hydrologii i prognoz meteorologicznych.

Katarzyna Ośródka, mgr

E-mail: katarzyna.osrodka@imgw.pl

Zakład Nowcasting

Biogram:

Absolwentka zastosowań matematyki na Uniwersytecie Śląskim. W Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB pracowała w osłonie hydrologiczno-meteorologicznej, a od 2014 r. w Zakładzie Nowcastingu CMM. Zajmuje się głównie kontrolą jakości danych opadowych, w szczególności z deszczomierzy i radarów meteorologicznych. Brała udział w realizacji wielu europejskich projektów badawczych w ramach Programów Ramowych UE oraz w akcjach programu COST. Jest autorką licznych publikacji naukowych z zakresu meteorologii.

Anna Jurczyk, mgr

E-mail: anna.jurczyk@imgw.pl

Zakład Nowcasting

Biogram:

Absolwentka Wydziału Nauk o Ziemi, od 1995 r. pracownik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB, od 2014 r. w Zakładzie Nowcastingu CMM. Zajmuje się głównie opracowywaniem algorytmów i tworzeniem modeli numerycznych do estymacji i prognoz opadu oraz detekcji i prognoz groźnych zjawisk pogodowych. Brała udział w realizacji europejskich projektów badawczych w ramach Programów Ramowych UE, programów INTERREG, akcjach programu COST oraz w krajowych projektach badawczych w ramach grantów NCN i NCBiR. Jest autorką licznych publikacji naukowych z zakresu meteorologii, hydrologii i prognoz meteorologicznych.

Magdalena Pasierb, mgr

E-mail: magdalena.pasierb@imgw.pl

Zakład Nowcasting

Biogram:

Absolwentka astronomii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, od 2019 r. pracownik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB na stanowisku specjalisty w Zakładzie Nowcastingu CMM. Zajmuje się estymacją opadu na podstawie danych satelitarnych i in. Od 2021 r. jest członkiem Komitetu Zarządzającego akcji COST CA20136. Jest autorką kilku publikacji z zakresu astronomii i meteorologii.

Krystian Specht, inż.

E-mail: krystian.specht@imgw.pl

Zakład Nowcasting

Biogram:

Pracownik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB od 2019 roku, student informatyki. Pracował w Centrum Modelowania Powodziowego i Suszy (2019-2020), a od 2020 r. jest młodszym specjalistą w Zakładzie Nowcastingu CMM. Jest współtwórcą oprogramowania modeli numerycznych pracujących operacyjnie w Zakładzie.

Mateusz Giszterowicz, inż.

E-mail: mateusz.giszterowicz@imgw.pl

Zakład Nowcasting

Biogram:

Pracownik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB od 2008 r. Początkowo pracował w Ośrodku Teledetekcji Satelitarnej, a od 2014 r. w Zakładzie Nowcastingu CMM. W ramach europejskiego projektu INCA-CE koordynował pracami nad wdrożeniem modelu prognostycznego INCA do pracy operacyjnej w IMGW-PIB. Obecnie jest odpowiedzialny za utrzymanie i rozwój modelu INCA-PL2 oraz za infrastrukturę informatyczną Zakładu Nowcastingu. Brał udział w pracach nad projektami realizowanymi w IMGW-PIB oraz jest autorem kilku publikacji.

Agnieszka Kurcz, mgr

E-mail: agnieszka.kurcz@imgw.pl

Zakład Nowcasting

Biogram:

Absolwentka astronomii na Uniwersytecie Jagiellońskim, od 2017 r. pracownik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB na stanowisku specjalisty w Zakładzie Nowcastingu CMM. Współpracowała z Obserwatorium Astronomicznym UJ i Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika w Warszawie. W IMGW-PIB zajmuje się m.in. kalibracją modeli numerycznych, jest autorką kilku publikacji z zakresu astronomii i meteorologii.

Przemysław Baran, dr

E-mail: przemyslaw.baran@imgw.pl

Zakład Nowcasting

Biogram:

Doktor nauk technicznych. Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczej w Krakowie. Pracował w Katedrze Inżynierii Wodnej i Geotechniki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, gdzie jako pracownik naukowo-dydaktyczny specjalizował się w geotechnice, głównie w ocenie stateczności podłoża, zboczy i skarp budowli ziemnych. Pracę w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB rozpoczął w 2019 r. W Zakładzie Nowcastingu CMM zajmuje się m.in. współtworzeniem numerycznych modeli zjawisk pogodowych.

Zakład Prognoz Numerycznych ALADIN

Bogdan Bochenek, dr nauk o Ziemi

E-mail: bogdan.bochenek@imgw.pl

Zakład ALADIN

Biogram:

Od 2010 r. pracownik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB a od 2017 r. kierownik zespołu CMM-ALADIN zajmującego się utrzymaniem i rozwojem modeli konsorcjum ACCORD (wcześniej ALADIN). Od 2020 r. kieruje zespołem zajmującym się rozwojem fizyki modelu ALARO w międzynarodowym konsorcjum RC LACE. W IMGW-PIB jak i w międzynarodowych konsorcjach zajmuje się kwestiami rozwoju mikrofizyki modelu ALARO, prognoz pokrywy śnieżnej modelem CROCUS, weryfikacją wyników numerycznych modeli pogody, wykorzystaniem numerycznych modeli pogody w analizach klimatologicznych oraz zagadnieniem poprawiania wyników numerycznych modeli pogody poprzez zastosowanie metod uczenia maszynowego. Jest autorem licznych publikacji naukowych z zakresu meteorologii, klimatologii, uczenia maszynowego i prognoz meteorologicznych.

Małgorzata Szczęch-Gajewska, mgr

E-mail: malgorzata.szczech@imgw.pl

Zakład ALADIN

Biogram:

Absolwentka astronomii na Uniwersytecie Jagiellońskim, od 1997 r. pracownik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB na stanowisku specjalisty w Zakładzie Prognoz Numerycznych ALADIN. W latach 2000-2004 stypendystka projektu ALATNET (Tuluza, Francja) – temat ‘Use of IASI/AIRS data over land’ – przygotowanie asymilacji do globalnego modelu ARPEGE danych z (tworzonych wówczas) zaawansowanych satelitarnych czujników meteorologicznych IASI i AIRS. W IMGW-PIB zajmowała się przygotowaniem środowiska, postprocessingiem, wizualizacją i weryfikacją modeli ALADIN od początku ich eksploatacji w IMGW-PIB. Wielokrotnie przebywała na stażach naukowych i technicznych związanych z rozwojem modeli ALADIN. Obecnie zajmuje się m.in. wdrażaniem asymilacji danych do lokalnej wersji modelu ALARO, wizualizacją wyników oraz nadzorem nad pracą operacyjną modeli w ZPN ALADIN. Od przystąpienia IMGW-PIB do RC LACE jest członkiem LACE Steering Committee. Jest autorką kilku publikacji z zakresu astronomii i meteorologii.

Piotr Sekuła, dr

E-mail: piotr.sekula@imgw.pl

Zakład ALADIN

Biogram:

Doktor nauk fizycznych, absolwent kierunku Fizyka Techniczna realizowanego na wydziale Fizyki i Informatyki stosowanej AGH w Krakowie. Obecnie pracuje na stanowisku inżynieryjno-badawczym, pracę w Instytucie rozpoczął w 2017 roku. W Instytucie zajmował się zagadnieniami z zakresu optymalizacji modeli numerycznych ALADIN oraz analiz głębokiej konwekcji i typu opadu atmosferycznego.  Uczestniczy w dwóch projektach międzynarodowych związanych z modelowaniem warunków atmosferycznych w wysokie rozdzielczości oraz dyspersji gazów cieplarnianych w szerokiej skali przestrzennej. Jest autorem kilku publikacji z zakresu meteorologii, numerycznego modelowania pogody oraz jakości powietrza.

Gabriel Stachura, mgr

E-mail: gabriel.stachura@imgw.pl

Zakład ALADIN

Biogram:

Absolwent geofizyki na Akademii Górniczo-Hutniczej a także hydrologii, meteorologii i klimatologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W IMGW od 2020 roku na stanowisku młodszego specjalisty w zespole CMM-ALADIN. Zajmuje się głównie zastosowaniem metod uczenia maszynowego na etapie postprocessingu prognoz numerycznych oraz modelowaniem procesów na powierzchni ziemi ze szczególnym uwzględnieniem pokrywy śnieżnej. Brał udział w pracach rozwojowych konsorcjum RC-LACE w zakresie bardziej efektywnego wykorzystania bocznych warunków brzegowych do modeli lokalnych. Jego zainteresowania obejmują pogodę i klimat obszarów górskich oraz pokrywę śnieżną. Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJ (temat: Uczenie maszynowe w przetwarzaniu wyników numerycznych modeli pogody i klimatu).

Marcin Kolonko, dr

E-mail: marcin.kolonko@imgw.pl

Zakład ALADIN

Biogram:

Dr nauk fizycznych, absolwent kierunku astronomia na Uniwersytecie Jagiellońskim (2000). Przez ponad 10 lat zajmował się fizyką i obserwacjami gwiazd neutronowych. W IMGW-PIB od 15 lat, wykłada praktykantom i synoptykom zagadnienia z zakresu modelowania numerycznego i rodziny modeli ALADIN. Konserwuje stronę internetową zespołu. Jest autorem publikacji nt. derecho w Polsce w 2017 r. Napisał i wydał książkę „Astro-notki dla ludzi gór czyli astronomia dla humanistów”. Na co dzień wędruje po Beskidach, Gorcach i Tatrach. Członek Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii i Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.

Patryk Młodzianowski

E-mail: patryk.mlodzianowski@imgw.pl

Zakład ALADIN

Biogram:

Absolwent informatyki stosowanej na Politechnice Warszawskiej. Programista, architekt rozwiązań, specjalizujący się w technologiach firmy Microsoft oraz zagadnieniach związanych ze sztuczną inteligencją. Pracownik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB od 2021 roku. Zajmuje się wykorzystaniem uczenia maszynowego w meteorologii. Obecnie prowadzi badania nad możliwościami poprawy prognoz krótkoterminowych przy wykorzystaniu uczenia nadzorowanego. Dodatkowo działa jako dydaktyk kształcąc studentów informatyki.

Zakład Prognoz Numerycznych COSMO

Andrzej Wyszogrodzki, dr hab., prof. IMGW-PIB

E-mail: andrzej.wyszogrodzki@imgw.pl

Zakład COSMO

Biogram:

Absolwent Zakładu Fizyki Atmosfery, Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia doktoranckie w roku 2001, w tym samym roku zatrudniony w IGF-UW na stanowisku asystenta. W latach 2001-2004 odbywał staż podoktorski w Los Alamos National Laboratory (LANL), NM, USA; w latach 2004-2005 zatrudniony na pozycji badawczej w IBM Thomas J. Watson Research Center, Yorktown Heights, NY, USA; a w latach 2005-2013 na stanowisku ‘project scientist’ w National Center for Atmospheric Research (NCAR), Boulder, USA. Od roku 2013 kieruje zespołem COSMO w IMGW-PIB oraz reprezentuje Instytut w strukturach zarządczych konsorcjum COSMO. W latach 2017-2018 pełnił funkcję przewodniczącego konsorcjum: ‘chairman of the COSMO steering committee’.  Brał udział w realizacji projektów badawczych w zakresie transportu i dyspersji w obszarze warstwy granicznej atmosfery, przepływów w obszarach zabudowanych, procesów mikrofizycznych, awiacji, etc. w ramach funduszy NSF/FAA/DOE/DTRA (USA), NCN, Programów Ramowych UE, akcji COST, oraz projektów COSMO. Jest autorem ok. 40 publikacji naukowych z zakresu meteorologii oraz modelowania numerycznego procesów atmosferycznych.

Michał Ziemiański, dr

E-mail: michal.ziemianski@imgw.pl

Zakład COSMO

Biogram:

Doktor filozofii Uniwersytetu w Reading (Wielka Brytania), po nostryfikacji w Polsce doktor nauk fizycznych, absolwent studiów astronomicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Zatrudniony w IMGW, początkowo jako obserwator i informator lotniczo-meteorologiczny na lotnisku w Gdańsku-Rębiechowie, potem jako synoptyk prognoz ogólnych, lotniczych i morskich w Biurze Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW w Gdyni, a następnie adiunkt. Uczestnik VII Wyprawy Polarnej PAN do Hornsundu na Spitsbergenie. Absolwent Advanced Forecasting Course brytyjskiego Met. Office. Od roku 1993 do 2001 reprezentant Polski w Komisji Meteorologii Morskiej WMO. W 2000 roku ukończył studium doktoranckie na Uniwersytecie w Reading, był Visiting Scientist w Joint Centre for Mesoscale Meteorology w Reading w roku 1994 oraz w National Center for Atmosmospheric Research w Boulder, USA, w latach 2002-2003. W okresie 2007-2008 Zastępca Dyrektora IMGW ds. Prognoz Meteorologicznych, a w latach 2009-2012 kierownik Działu Rozwoju Metod Numerycznych Instytutu w Warszawie. Od roku 2007 do 2011 reprezentant Instytutu w Steering Committee konsorcjum COSMO, a w latach 2012-2016 jego Scientific Project Manager. W latach 2004-2007 zatrudniony także na Uniwersytecie Gdańskim. Prowadził wykłady na Politechnice Gdańskiej, Uniwersytecie Gdańskim oraz w Instytucie Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Brał udział w realizacji projektów Ministerstwa Nauki, konsorcjum COSMO oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zajmuje się problemami związanymi z dynamiką atmosfery, procesami głębokiej konwekcji oraz rozwojem numerycznych modeli dynamiki atmosfery i modeli pogody. Autor przeszło 20 publikacji naukowych z tego zakresu.

Andrzej Mazur, dr

E-mail: andrzej.mazur@imgw.pl

Zakład COSMO

Biogram:

Doktor nauk technicznych, absolwent Zakładu Biofizyki wydziału fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Po ukończeniu studiów w latach 1988-91 pracował w Instytucie Biologii Doświadczalnej, w Pracowni Fizjologii Ruchów Komórkowych na stanowisku asystenta. Od roku 1992 jest pracownikiem IMGW (IMGW-PIB): w latach 1992-2002 na stanowisku asystenta w Ośrodku Meteorologii, w latach 2003-2013 jako naczelny inżynier i kierownik Działu Numerycznych Prognoz Meteorologicznych (DNPM), w latach 2013-2019 jako adiunkt w DNPM. Od roku 2020 jest adiunktem w Centrum Modelowania Meteorologicznego (CMM). W roku 2008 uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie ochrona środowiska. W roku 2013 ukończył Studia Podyplomowe „Zarządzanie projektami Informatycznymi” Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Brał udział w realizacji projektów badawczych i wdrożeniowych w zakresie modelowania meteorologicznego i modelowania dyspersji w warstwie granicznej atmosfery, w tym zwłaszcza projektu SMOK (System Monitoringu i Osłony Kraju), którego celem była odbudowa i modernizacja sieci pomiarowo-obserwacyjnej IMGW, implementacja numerycznych modelu meteorologicznego na superkomputerze SGI-3800, jak również projektu KLIMAT – „Zmiany klimatu a monitoring i prognozowanie stanu środowiska atmosferycznego”. Od roku 2003 jest członkiem zespołu konsorcjum modelowania COSMO (Consortium for Small-scale Modelling) w IMGW-PIB. Od roku 2016 był zastępcą, a od 2022 jest koordynatorem czwartej grupy roboczej (Working Group 4, WG4) COSMO – ”Interpretation and Applications”. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu modelowania numerycznego dyspersji i procesów meteorologicznych w atmosferze, w tym około 20 publikacji indeksowanych, ponad 10 innych publikacji oraz 30 prezentacji i wystąpień na konferencjach naukowych. Jest autorem lub współautorem kilku monografii naukowych z zakresu badań klimatu Polski oraz modelowania dyspersji atmosferycznej zanieczyszczeń.

Grzegorz Duniec, dr

E-mail: grzegorz.duniec@imgw.pl

Zakład COSMO

Biogram:

Doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki w specjalności fizyka teoretyczna i fizyka matematyczna. W IMGW-PIB zatrudniony od 1999 roku. Początkowo na stanowisku obserwatora meteorologicznego a następnie informatora lotniczo-meteorologicznego w Regionalnej Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej Łódź-Lublinek w Łodzi. Od 2003 roku związany z Zakładem Prognoz Meteorologicznych COSMO. Współpracował z Instytutem Agrofizyki PAN w Lublinie. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia mikrofizyki i dynamiki chmur i opadów, elektryczności chmur, fizyki gleby, meteorologii synoptycznej, parametryzacji procesów fizycznych zachodzących w atmosferze oraz w glebie w numerycznych modelach pogody. Początkowo pracował nad parametryzacjami w fizyce warstwy granicznej atmosfery pod opieką prof. Zbigniewa Sorbjana. Następnie uczestniczył w wielu projektach realizowanych w ramach konsorcjum COSMO. Jest autorem i współautorem wielu publikacji z meteorologii oraz kilkunastu publikacji popularnonaukowych z astronomii i meteorologii.

Damian Wójcik, dr

E-mail: damian.wojcik@imgw.pl

Zakład COSMO

Biogram:

Doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynierii środowiska, górnictwa i energetyki, absolwent kierunków informatyka i fizyka na Uniwersytecie Warszawskim. Pracuje na stanowisku inżynieryjno-technicznym w Instytucie od 2010 roku. Tu też uzyskał stopień doktora w 2022 roku. W Instytucie zajmował się zagadnieniami z zakresu analizy i modelowania głębokiej konwekcji oraz implementacją i operacyjnym zastosowaniem modelu prognozy pogody COSMO-EULAG.  Realizował krajowe projekty badawcze (NCN) oraz projekty naukowe konsorcjum COSMO. Jest autorem kilku publikacji z zakresu meteorologii i numerycznego modelowania pogody. Obecnie jest na urlopie długoterminowym.

Andrzej Chmielewski, mgr

E-mail: andrzej.chmielewski@imgw.pl

Zakład COSMO

Biogram:

Absolwent ZFA IGF UW. Pracował w CBH WLOPK, T&S na stanowisku programisty. W IMGW PIB zajmuje się przetwarzaniem danych meteorologicznych – mała baza danych.

Marcin Grzelczyk, mgr

E-mail: marcin.grzelczyk@imgw.pl

Zakład COSMO

Biogram:

Absolwent Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego o specjalizacji Geologia Złożowa i Gospodarcza. Przez ponad 10 lat w zawodzie, w branży poszukiwawczo -wydobywczej rozwijał umiejętności analityczne by związać się od roku 2020 z IMGW-PIB. Od 2022r. ściśle związany z COSMO. Pracując w Centrum Modelowania Meteorologicznego odpowiedzialny jest za produkcję QNH (ciśnienie do poziomu morza), administrację serwerami, webmaster (w tym ekspert WordPress), znając kilka języków programowania wspiera zespół jako developer oraz DevOps. Obecnie rozwija projekt prywatnych stacji meteorologicznych (PWS). Choć jeszcze nie jest autorem publikacji naukowych to poważnie rozważa rozpoczęcie nauki w Szkole Doktorskiej.

Ahmad Ababaei

E-mail: ahmad.ababaei@imgw.pl

Zakład COSMO

Biogram:

Numerical modelling of dispersed turbulent flows considering particle scale interactions (NCN Project: SHENG 1) under Supervision of dr hab. Najważniejsze dokonania naukowe: https://doi.org/10.1017/jfm.2021.229

Zakład Analiz Meteorologicznych i Prognoz Długoterminowych (ZAMiPD)

Marta Gruszczyńska, dr inż.

E-mail: marta.gruszczyńska@imgw.pl

Zakład ZAMiPD

Biogram:

Dr nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia, absolwentka Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W 2020 roku ukończyła studia podyplomowe „Data Science – metody i technologie przetwarzania, analizy i prezentacji danych”. W latach 2017-2018 pracownik naukowo-dydaktyczny Wojskowej Akademii Technicznej, wykonawca projektów Narodowego Centrum Nauki. Od września 2018 roku związana z firmą komercyjną jako kierownik projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (tzw. „Szybka Ścieżka”) Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Od 2020 rok pracownik IMGW-PIB, początkowo w Biurze Rozwoju w Centrum Informatyki, następnie w Centrum Modelowania Meteorologicznego. Od 2021 roku kierownik Zakładu Analiz Meteorologicznych i Prognoz Długoterminowych CMM. Obecnie zajmuje się m.in. kontrolą jakości danych meteorologicznych, analizą danych meteorologicznych oraz prognozami długoterminowymi. Jest autorką publikacji z zakresu geodezji satelitarnej i meteorologii.

Tomasz Strzyżewski, mgr

E-mail: tomasz.strzyzewski@imgw.pl

Zakład ZAMiPD

Biogram:

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zapalony żeglarz, kapitan jachtowy pływający głównie tam, gdzie zimno – Spitsbergen, Islandia, Północna Norwegia. Uczestnik XLII Wyprawy Polarnej UMK na Spitsbergen. Za kołem podbiegunowym spędził ponad rok życia, jednak silny wiatr przywiał go z powrotem do kraju i od 2018 roku osiadł w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB w Gdyni, najpierw w Centrum Modelowania Powodziowego i Suszy, a od 2020 roku w Zakładzie Analiz Meteorologicznych i Prognoz Długoterminowych CMM. Zainteresowania badawcze związane z jego doktoratem oraz aktualną pracą w Instytucie to przede wszystkim modelowanie rozkładu pola wiatru, modelowanie hydrologiczne, zjawiska zatorowe, pogoda pożarowa.

Weronika Wrońska, mgr inż.

E-mail: weronika.wronska@imgw.pl

Zakład ZAMiPD

Biogram:

Absolwentka Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (kierunek Inżynieria Środowiska). Od 2019 do chwili obecnej pracownik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB. W latach 2019-2020 pracownik w Centrum Modelowania Powodziowego i Suszy, od 2020 – w Zakładzie Analiz Meteorologicznych i Prognoz Długoterminowych CMM. Głównie odpowiedzialna za opracowanie i publikacje prognoz długoterminowych.

Zofia Bałdysz, dr inż.

E-mail: zofia.baldysz@imgw.pl

Zakład ZAMiPD

Biogram:

Dr inż. w dyscyplinie geodezja i kartografia, absolwentka Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Od 2020 roku zawodowo związana z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej, gdzie w Zakładzie Analiz Meteorologicznych i Prognoz Długoterminowych zajmuje się m.in. opracowywaniem nowych rozwiązań z zakresu prognoz długoterminowych i weryfikacji numerycznych prognoz pogody. Naukowo ściśle związana z wykorzystaniem i analizowaniem sygnałów GNSS w badaniu atmosfery. Od 2022 roku, w ramach uczestnictwa w międzynarodowej akcji COST CA20136, zajmuje się także wykorzystaniem komercyjnych łączy mikrofalowych w pozyskiwaniu informacji opadowych.

Radosław Droździoł, mgr

E-mail: radoslaw.drozdziol@imgw.pl

Zakład ZAMiPD

Biogram:

Absolwent Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego (specjalizacja – kształtowanie i ochrona środowiska) oraz Instytutu Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach (specjalizacja – gleboznawstwo, klasyfikacja i kartografia gleb). W latach 2005-2010 geodeta w kilku przedsiębiorstwach geodezyjno-informatycznych. W latach 2010-2021 starszy specjalista hydrolog w Dziale Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej w Katowicach, w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytucie Badawczym. W latach 2020-2021 kierownik zadań badawczych związanych z analizą przydatności prywatnych stacji meteorologicznych do zagęszczenia sieci telemetrycznej PSHM (CITIZEN SCIENCE). Od roku 2021 starszy specjalista w Zakładzie Analiz Meteorologicznych i Prognoz Długoterminowych Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB. Doktorant na Wydziale Nauk Przyrodniczych Instytutu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się głównie analizą danych pochodzących z amatorskich stacji meteorologicznych. Administrator konta Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB na Twitter i Facebook. Odpowiedzialny za zadanie data crowdsourcing w ramach strategii IMGW-PIB w latach 2021-2025.

Adam Jaczewski, dr

E-mail: adam.jaczewski@imgw.pl

Zakład ZAMiPD

Biogram:

Dr nauk o Ziemi w zakresie geofizyki, absolwent Zakładu Fizyki Atmosfery w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2003 pracownik IMGW na stanowisku asystenta w Ośrodku Aerologii w Legionowie, od 2005 na stanowisku adiunkta. W latach 2004-2005 jako naukowiec wizytujący w Instytucie Fizyki Środowiska Uniwersytetu w Bremie realizował projekt badawczy pt. „Studies on distribution and variability of water vapour concentrations on base of remote sensing and in-situ data” w ramach Szóstego Programu Ramowego UE. W latach 2005-2009 kierował Pracownią Analiz i Badań Atmosfery w Ośrodku Aerologii, a następnie do 2014 Zakładem Modelowania Klimatycznego i Prognoz Sezonowych. W latach 2015-2020 w Zespole Prognoz Numerycznych COSMO, obecnie w Zakładzie Analiz Meteorologicznych i Prognoz Długoterminowych CMM.

Brał udział w kilku akcjach Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (COST) w zakresie badań nad zmianą klimatu. W latach 2008-2012 uczestniczył w opracowaniu scenariuszy dynamicznych zmian klimatu Polski w projekcie POIG „KLIMAT”. Od 2020 edytor sekcji „Climatology and Meteorology” czasopisma Meteorology Hydrology and Water Management.

Autor lub współautor kilkudziesięciu komunikatów konferencyjnych oraz kilkunastu publikacji z zakresu monitoringu atmosfery, modelowania klimatu oraz zastosowań numerycznych modeli pogody. W swoich badaniach wykorzystuje numeryczne modele pogody i klimatu. Obecnie jest zaangażowany w prace związane z wdrożeniem parametryzacji miejskich w numerycznych modelach pogody COSMO, ICON i WRF oraz przygotowaniem symulacji klimatycznych w inicjatywie EURO-CORDEX.

Karina Kózka, mgr inż.

E-mail: karina.kozka@imgw.pl

Zakład ZAMiPD

Biogram:

Absolwentka Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego (specjalizacja Ochrona Środowiska). W latach 2016 – 2019 specjalista hydrolog w Biurze Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu IMGW-PIB. Od 2020 roku do lipca 2021 synoptyk hydrolog oraz p.o. lokalnego administratora systemu hydrologii w Biurze Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu. Od lipca 2021 starszy specjalista w Zakładzie Analiz Meteorologicznych i Prognoz Długoterminowych CMM. Zajmuje się głównie pracami nad rozwojem prognoz długoterminowych, jak ich opracowywaniem. Uczestniczy również w pracach nad wdrożeniem modelu WRF-Hydro.

Alan Mandal, dr

E-mail: alan.mandal@imgw.pl

Zakład ZAMiPD

Biogram:

Dr nauk o Ziemi w zakresie geografii, absolwent Uniwersytetu Śląskiego. Od 2010 roku pracownik IMGW-PIB. W latach 2010-2020 meteorolog w Centrum Hydrologiczno-Meteorologicznej Sieci Pomiarowo-Obserwacyjnej. Od 2020 roku związany z Zakładem Analiz Meteorologicznych i Prognoz Długoterminowych CMM. Zajmuje się głównie wizualizacją danych meteorologicznych oraz rozwojem social mediów i strony internetowej CMM, a także analizą danych meteorologicznych, prognozami długoterminowymi i zagrożeniem pożarowym. Autor publikacji z zakresu geografii, socjologii i psychologii.

Grzegorz Nykiel, dr

E-mail: grzegorz.nykiel@imgw.pl

Zakład ZAMiPD

Biogram:

Doktor inżynier nauk technicznych (specjalność geodezja satelitarna). Od 2019 roku związany z IMGW-PIG jako główny specjalista badawczo-techniczny w Zakładzie Analiz Meteorologicznych i Prognoz Długoterminowych Centrum Modelowania Meteorologicznego. Specjalista w zakresie przetwarzania i modelowania danych, precyzyjnego pozycjonowania, meteorologii GNSS oraz pogody kosmicznej.

Robert Przyłuski, mgr

E-mail: robert.przyluski@imgw.pl

Zakład ZAMiPD

Biogram:

Magister astronomii, absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Aktualnie uczestnik Szkoły Doktorskiej GeoPlanet w dziedzinie astronomii. Od lipca 2022 roku zatrudniony na stanowisku specjalisty w Zakładzie Analiz Meteorologicznych i Prognoz Długoterminowych. Zajmuje się głownie pogodą kosmiczną, analizą i wizualizacją danych z numerycznych modeli pogody.

Joanna Wieczorek, dr

E-mail: joanna.wieczorek@imgw.pl

Zakład ZAMiPD

Biogram:

doktor nauk o Ziemi, absolwentka Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja: klimatologia i ochrona atmosfery, wraz z dodatkowymi uprawnieniami pedagogicznymi) oraz Międzywydziałowych Studiów Doktoranckich w zakresie nauk Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2010-2014 autorka opracowań środowiskowych na cele inwestycyjne. W latach 2011-2014 kierownik pionierskich badań wydzielania melatoniny u turystów w okresie dnia i nocy polarnej, w ramach polsko-japońskiego interdyscyplinarnego projektu badawczego p.t.: Wpływ nagłych zmian naturalnych warunków radiacyjnych i oświetleniowych na produkcję melatoniny u osób przemieszczających się z zachowaniem strefy czasowej. Od 2016 r recenzent oryginalnych prac badawczych z zakresu biometeorologii człowieka w czasopismach międzynarodowych i krajowych. W latach 2014-2018 lider w Zespole Biometeorologii, w Zespole Prognoz Specjalistycznych w Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju IMGW-PIB; odpowiedzialna za projekty rozwojowo-wdrożeniowe realizowane ze środków statutowych IMGW-PIB, m.in. opracowanie i wdrożenie koncepcji serwisu biometeo.imgw.pl, opracowanie merytoryczne i wdrożenie codziennych aktualizacji prognoz wskaźnikowych. Po dłuższym urlopie, od 2022 roku zaangażowana w pracę operacyjną i przygotowanie codziennych komunikatów oceny biometeorologicznej pogody prognozowanej. Od roku 2023 starszy specjalista w Zakładzie Analiz Meteorologicznych i Prognoz Długoterminowych Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB.

Specjalistka w zakresie klimatologii fizjologicznej i biometeorologii, zaangażowana w projekty interdyscyplinarne, łączące nauki geograficzne, medyczne i biologiczne; popularyzatorka wiedzy o wpływie pogody na organizm człowieka. Zainteresowania badawcze koncentrują się na badaniu zależności między czynnikami środowiskowymi, a efektami zdrowotnymi oraz na możliwości aplikacji wyników w/w badań w prognozach potencjalnego wpływu, wspierających adaptację populacji do zmiany klimatu.


Udostępnij